Kamervraag 2020Z14440

Het bericht “LNV legt onderbouwing stikstofmaatregel niet vast”

Ingediend 31 juli 2020
Beantwoord 10 augustus 2020 (na 10 dagen)
Indiener Barry Madlener (PVV)
Beantwoord door Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
Onderwerpen landbouw natuur en milieu organisatie en beleid stoffen
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z14440.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-3690.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht: «LNV legt onderbouwing stikstofmaatregel niet vast?»1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe beoordeelt u het ontbreken van een onderbouwing van de stikstofmaatregel?

  Er is geen sprake van het ontbreken van een onderbouwing. Cijfermatige basis voor de tijdelijke regeling zijn de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), zoals weergegeven in de publicatie Mest en Mineralen 2018.2 Op basis van de cijfers van het CBS zijn de referentie voor 2018 en de beoogde reductie voor 2020 vastgesteld. Voor de toedeling van de beoogde reductie naar melkveebedrijven wordt in de regeling een onderscheid gemaakt naar grondsoort en bedrijfsintensiteit. Deze differentiatie is afgeleid van een notitie van Wageningen Economic Research, die op mijn verzoek is opgesteld en die ik openbaar heb gemaakt.3 Dit heeft geresulteerd in normen, waarvan ik de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) gevraagd heb om te valideren of deze normen inderdaad zullen leiden tot de beoogde reductie van stikstofemissie in de melkveehouderij. Ook dit advies is, zoals alle adviezen van de CDM, openbaar beschikbaar.4 Tot slot heb ik, in reactie op vragen vanuit sectororganisaties, een toelichting op de totstandkoming van de normen op rijksoverheid.nl geplaatst.5

 • Vraag 3
  Waarom geeft u geen volledige openheid over de onderbouwing van het stikstofbeleid?

  Door openbaarmaking van alle stukken die ten grondslag liggen aan de normen uit de regeling, voor zover die niet al openbaar waren, geef ik volledige openheid. In aanvulling daarop heb ik ingestemd met een gesprek tussen mijn ministerie en de stichtingen Agri Facts en Stikstof Claim om hen nader toe te lichten hoe de normen tot stand zijn gekomen.

 • Vraag 4
  Begrijpt u dat stikstofbeleid, waar boeren geregeld de dupe van zijn, waarvan de onderbouwing zeer matig of niet aanwezig is, gezien kan worden als het wegtreiteren van boeren van hun land(bouwgrond)?

  Het in deze vraag geschetste beeld werp ik verre van mij. Met de structurele aanpak van de stikstofproblematiek beoogt het kabinet juist een duurzaam perspectief aan boeren te bieden (Kamerstuk 35 334, nr. 82). Zowel door boeren die willen stoppen daarbij met middelen te ondersteunen als door boeren die willen blijven te helpen om waar nodig om te schakelen naar een emissiearme vorm van landbouw.

 • Vraag 5
  Gaat u ervoor zorgen dat er voor het beleid in de toekomst een goede onderbouwing is en dat deze onderbouwing geanalyseerd kan worden door buitenstaanders? Zo nee, waarom niet?

  Dit heb ik al gedaan. Ik verwijs hiervoor naar de antwoorden op vragen 2 en 3.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z14440
Volledige titel: Het bericht “LNV legt onderbouwing stikstofmaatregel niet vast”
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-3690
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Madlener over het bericht “LNV legt onderbouwing stikstofmaatregel niet vast”