Kamervraag 2020Z13974

Het bericht ‘Subsidiepot stroomauto’s nu al op’

Ingediend 14 juli 2020
Indieners Helma Lodders (VVD), Remco Dijkstra (VVD), Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen energie natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z13974.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Subsidiepot stroomauto’s nu al op»?1 2
 • Vraag 2
  Kunt u aangeven met welke verwachtingen u naar de komende jaren kijkt met betrekking tot het gebruik van de beschikbare gelden voor elektrische auto’s, zowel zakelijk als voor de consument, nu blijkt dat de subsidiepot voor dit jaar voor nieuwe elektrische auto’s al binnen acht dagen leeg is?
 • Vraag 3
  Hoeveel euro belastinggeld kost de subsidieregeling voor de nieuwe verkoop van elektrische auto’s, alsmede verkoop tweedehands elektrische auto’s, per vermeden ton CO2? Kunt u dit bedrag vergelijken met de huidige marktprijs per ton/CO2 en de kosten per voorkomen ton CO2 bij andere subsidieregelingen? Is dit de meest efficiënte manier om belastinggeld uit te geven en CO2-uitstoot te vermijden?
 • Vraag 4
  Wat is de gevoeligheid van de autoverkoop voor de subsidie? Hoeveel extra elektrische auto’s worden er verkocht die zonder deze subsidie niet zouden zijn verkocht? Hoeveel auto’s zouden er alsnog verkocht worden, ook zonder subsidie? Zou u dit uit kunnen zoeken en de Kamer hier spoedig over kunnen informeren, indien deze kennis niet voor handen is?
 • Vraag 5
  Kunt u aangeven waarom er minder gebruik wordt gemaakt van de regeling voor de tweedehandsmarkt voor elektrische auto’s? Zit deze regeling wel goed in elkaar? Wat is het verschil in beide regelingen en wat zegt dit over de regeling voor tweedehands auto’s?
 • Vraag 6
  Kunt u een toelichting geven op de beperkte klimaatwinst die wordt geboekt met deze subsidieregels als fiscale stimulering voor elektrische auto’s?3
 • Vraag 7
  Wat zegt de beperkte klimaatwinst over de doelmatigheid van de maatregel?
 • Vraag 8
  Deelt u de mening dat de CO2-besparing door deze subsidiemaatregel een goed voorbeeld is van een fiscale maatregel in de autobelastingen met een beperkte klimaatwinst en hoge kosten per voorkomen ton CO2 zoals ook de Algemene Rekenkamer (ARK) in haar rapport «Autobelastingen als instrument» verwoordde? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel?
 • Vraag 9
  Bent u, in tegenstelling tot de ARK, van mening dat de huidige stimulerende maatregelen ten behoeve van verkoop van elektrische auto’s nog de juiste is? Kunt u dit toelichten?
 • Vraag 10
  Kunt u de berekeningen naar de Kamer sturen waarop u oorspronkelijk baseerde dat deze subsidiepost voldoende zou zijn geweest voor de rest van het jaar 2020?4
 • Mededeling - 5 augustus 2020

  Naar aanleiding van de Kamervragen van de leden Lodders, Remco Dijkstra (beiden VVD) en Omtzigt (CDA) (2020Z13974), over het bericht «Subsidiepot stroomauto’s nu al op» ingezonden op 14 juli, bericht ik u dat het helaas niet mogelijk is om binnen de gestelde termijn te antwoorden vanwege de beperkte mogelijkheden en tijd voor de benodigde afstemming.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z13974
Volledige titel: Het bericht ‘Subsidiepot stroomauto’s nu al op’