Kamervraag 2020Z12030

De aangeboden petitie/brandbrief draf- en rensport

Ingediend 24 juni 2020
Beantwoord 15 juli 2020 (na 21 dagen)
Indieners William Moorlag (PvdA), Attje Kuiken (PvdA)
Beantwoord door Ferdinand Grapperhaus (minister justitie en veiligheid) (CDA), Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z12030.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-3517.html
 • Vraag 1
  Kent u de petitie/brandbrief draf- en Rensport die op 23 juni is aangeboden aan de Tweede Kamer en kent u de brief die de voorzitter van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport heeft doen toekomen aan de voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is er naar uw oordeel een draagkrachtige motivering om selectieproeven voor de draf- en rensport te blijven verbieden, in ogenschouw nemende dat de Stichting Draf- en Rensport een getoetst protocol heeft opgesteld, de activiteiten in de buitenlucht plaatsvinden waarbij anderhalf meter afstand houden mogelijk is, er geen publiek aanwezig is en gegeven de situatie dat deze activiteiten in heel Europa wel zijn toegestaan? Zo ja, welke is dat? Zo nee, op welke gronden kan een verbod zonder draagkrachtige motivering naar uw oordeel dan in stand blijven?

  Met de aangekondigde versoepeling van maatregelen per 1 juli zijn er geen medisch-inhoudelijke redenen meer om wedstrijden te verbieden. Dat geldt dus ook voor selectieproeven.

 • Vraag 3
  Ziet u mogelijkheden om de activiteiten van de draf- en rensport op korte termijn toe te staan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Bent u, indien u niet zelf niet over de mogelijkheid daartoe beschikt, bereid inspanningen te plegen om te bevorderen dat de beperking op de activiteiten van de draf- en rensport worden opgeheven? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke?

  Gezien het antwoord op vraag 2 en 3 acht ik dat op dit moment niet nodig.

 • Vraag 5
  Bent u bereid bovenstaande vragen te beantwoorden voor het coronadebat dat op 25 juni 2020 plaatsvindt?

  Dit is helaas niet gelukt.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z12030
Volledige titel: De aangeboden petitie/brandbrief draf- en rensport
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-3517
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Moorlag en Kuiken over de aangeboden petitie/brandbrief draf- en rensport