Kamervraag 2020Z11596

Het bericht 'Politieteam tasert en schopt hond in Duiven, rol agenten onderzocht'

Ingediend 19 juni 2020
Beantwoord 21 juli 2020 (na 32 dagen)
Indieners Dion Graus (PVV), Lilian Helder (PVV)
Beantwoord door Ferdinand Grapperhaus (minister justitie en veiligheid) (CDA), Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z11596.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-3588.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Politieteam tasert en schopt hond in Duiven, rol agenten onderzocht»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is in deze zaak schriftelijk gerapporteerd dat er geweld is gebruikt en wat de reden is geweest voor het toepassen van geweld?

  Ja er is een geweldsmelding gemaakt.

 • Vraag 3
  Zo ja, welk geweld is gerapporteerd en aan wie en wanneer is dit gerapporteerd?
 • Vraag 4
  Kunt u aangeven door hoeveel agenten is gerapporteerd dat geweld is toegepast en welk toegepast geweld is daarbij vermeld?
 • Vraag 5
  Heeft de hulpofficier van justitie een gesprek met de betrokken politieagenten gehad over het gebruik van het geweld en zo ja, wanneer?
 • Vraag 6
  Heeft er een toets plaatsgevonden of de geweldsaanwending geregistreerd moet worden of kan worden afgedaan met een mutatie?
 • Vraag 7
  Indien er gekozen is voor een mutatie, betekent dit dat het proces daarmee is afgerond?
 • Vraag 8
  Indien er sprake is van een geregistreerde geweldsaanwending, kunt u aangeven wat er hierin stond vermeld (o.a. welk geweld is gebruikt) en wat de reden is om dit op deze wijze te melden?
 • Vraag 9
  Klopt het dat er 6 taserpijlen zijn afgevuurd op de hond Tommy en dat hij (ook) is getaserd in zijn oog? Vindt u dit proportioneel geweld?
 • Vraag 10
  Waarom is het stroomstootwapen tegen een hond gebruikt, terwijl de Ambtsinstructie dit niet toelaat?

  Onder omstandigheden mag de politie op grond van haar wettelijke taak en toegekende geweldbevoegdheid en in overeenstemming met de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit, geweld gebruiken tegen mensen, zaken of dieren. Volgens de «vernieuwde tijdelijke geweldsinstructie toepassing stroomstootwapen» van 30 januari 2019 kan een stroomstootwapen ingezet worden ter verdediging en voor het onder controle brengen van agressieve dieren. Deze instructie is ook van toepassing op de inzet van het stroomstootwapen door de DSI.

 • Vraag 11
  Indien dit standpunt niet klopt, waarom is het stroomstootwapen gebruikt tegen een hond die vastgebonden is en daarmee geen gevaar kan zijn bij voldoende afstand?

  Zie de antwoorden op de vragen 3 t/m 9 en 10. Ook dit aspect maakt onderdeel uit van het interne onderzoek. Gedurende het onderzoek kan ik hier geen uitspraken over doen.

 • Vraag 12
  Is er in de geregistreerde geweldsaanwending dan wel mutatie vermeld welk geweld is toegepast waardoor Tommy zijn hoektand met wortel en al moet missen?

  Ik verwijs u naar het antwoord op de vragen 3 tot en met 9. Omdat het onderzoek naar het geweldgebruik nog loopt, kan ik geen uitspraken doen over de aard en inhoud van de geweldsmelding en de beoordeling hiervan. Wel heeft de politie mij verzekerd dat ook de gevolgen van de geweldsaanwending worden meegenomen in het interne onderzoek.

 • Vraag 13
  Heeft de hulpofficier van justitie aanleiding gezien om het toegepaste geweld verder te laten onderzoeken?

  Er is in de melding geen aanleiding gezien om het geweldgebruik verder te laten onderzoeken. Naar aanleiding van de brief van de eigenaar van de hond is besloten om alsnog nader onderzoek te verrichten naar de omstandigheden waaronder het geweldgebruik heeft plaatsgevonden. Zowel de melding als de beoordeling van de melding maken onderdeel uit van dit interne onderzoek.

 • Vraag 14
  Bent u bereid om aan de ingeschakelde advocaat kopieën van de rapportages, toetsingen, verantwoordingsformulieren en overige processen-verbaal aangaande deze zaak toe te sturen?

  Op dit moment ontbreekt de rechtsgrond voor het verstrekken van stukken.

 • Vraag 15
  Kunt u aangeven op welke termijn het onderzoek van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten is afgerond?

  Het interne onderzoek wordt zo snel als een zorgvuldige beoordeling toelaat uitgevoerd en afgerond.

 • Vraag 16
  Zijn de betreffende agenten in de tussentijd op non-actief gesteld? Zo nee, waarom niet?

  In afwachting van de resultaten van het onderzoek, zijn er geen maatregelen getroffen.

 • Mededeling - 10 juli 2020

  Hierbij deel ik u mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid dat de schriftelijke vragen van de leden Helder en Graus (beiden PVV), van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Politieteam tasert en schopt hond in Duiven, rol agenten onderzocht» (ingezonden 19 juni 2020) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z11596
Volledige titel: Het bericht 'Politieteam tasert en schopt hond in Duiven, rol agenten onderzocht'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-3588
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Helder en Graus over het bericht 'Politieteam tasert en schopt hond in Duiven, rol agenten onderzocht'