Kamervraag 2020Z09773

De zeer korte termijn voor de internetconsultatie bij de Wet stikstofreductie en natuurverbetering

Ingediend 29 mei 2020
Beantwoord 2 juni 2020 (na 4 dagen)
Indiener Roelof Bisschop (SGP)
Beantwoord door Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
Onderwerpen lucht natuur en milieu organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z09773.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-2959.html
 • Vraag 1
  Bent u ervan op de hoogte dat de deadline voor de internetconsultatie bij de Wet stikstofreductie en natuurverbetering is gesteld op 3 juni 2020, terwijl de conceptwet pas op 27 mei jl. is gepubliceerd?1

  Ik ben ervan op de hoogte dat er een korte reactietermijn is voor de belanghebbenden. Dat is het gevolg van de urgentie die het kabinet heeft om de wet inwerking te kunnen laten treden.
  In de brief van 24 april (Kamerstuk 35 334, nr. 82) is een streefwaarde en een maatregelenpakket aangekondigd, waarvan is toegezegd om die op de kortst mogelijke termijn in regelgeving te verankeren, zodat de juridische houdbaarheid van de structurele aanpak wordt vergroot. Om die verankering spoedig te realiseren, is gekozen voor dit traject: alle bijdragen worden met grote zorgvuldigheid behandeld. De doorlooptijd van het traject heeft daar geen gevolgen voor. Ik ben mij ervan bewust dat deze reactietermijn korter is dan gebruikelijk, maar dat de gestelde termijn belanghebbenden wel voldoende de mogelijkheid biedt een goede reactie te kunnen geven. Naast de internetconsultatie heeft ook gedurende de voorbereiding van het wetsvoorstel overleg met de betrokken bestuursorganen over het wetsvoorstel plaatsgevonden.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat een consultatietermijn van slechts een week voor deze ingrijpende wet voor veel belanghebbenden veel te kort is, zeker gelet op het aanstaande pinksterweekend?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Wat is de reden dat voor deze ultrakorte termijn is gekozen?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Bent u bereid de deadline voor de genoemde internetconsultatie met enkele weken uit te stellen?

  Dit vind ik gezien de urgentie van het wetstraject, zoals ik hiervoor heb toegelicht, niet opportuun.

 • Vraag 5
  Bent u bereid bovenstaande vragen uiterlijk 2 juni a.s. voor 12.00 uur te beantwoorden?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z09773
Volledige titel: De zeer korte termijn voor de internetconsultatie bij de Wet stikstofreductie en natuurverbetering
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-2959
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Bisschop over de zeer korte termijn voor de internetconsultatie bij de Wet stikstofreductie en natuurverbetering