Kamervraag 2020Z08863

De persvrijheid op Curaçao

Ingediend 18 mei 2020
Beantwoord 24 juni 2020 (na 37 dagen)
Indiener Ronald van Raak (SP)
Beantwoord door Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
Onderwerpen bestuur cultuur en recreatie de nederlandse antillen en aruba media
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z08863.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-3270.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op klachten van journalisten over de beperking van de persvrijheid op Curaçao in coronatijd?1

  Zoals u eerder medegedeeld in beantwoording op de Kamervragen op 19 mei 2020 over de persvrijheid op Aruba, is het juist in een moeilijke periode als deze van belang dat burgers zowel door de overheid als door onafhankelijke journalisten geïnformeerd kunnen worden over ontwikkelingen in hun omgeving. Dat geldt voor alle landen in ons Koninkrijk. Journalisten informeren de inwoners over de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus en zijn als journalistieke waakhond cruciaal voor het functioneren van de democratie. Dat moet ondanks de crisis door kunnen gaan. Zonder over de casuïstiek te oordelen, vind ik dat er ook tijdens de crisis ruimte moet zijn voor de informerende en controlerende rol van journalisten.

 • Vraag 2
  Deelt u de opvatting dat juist in tijden van crisis de vrije media een belangrijke controlerende taak hebben?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Deelt u de opvatting dat dit moet gelden voor alle landen van het Koninkrijk en dus ook voor het land Curaçao?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Deelt u de opvatting dat de financiële steun aan Curaçao gepaard mag gaan met eisen aan de persvrijheid?

  In mijn brief van 22 mei 2020 over aanvullende financiële steun aan Curaçao en Sint-Maarten in verband met COVID-19, zijn voor Curaçao voorwaarden opgenomen die zich voornamelijk richten op de financiële sector. De voorwaarden zijn gericht op effect en op voorhand niet limitatief vastgesteld. Per tranche van de liquiditeitssteun wordt besloten over de voorwaarden, die ook buiten de financiële sector kunnen liggen. In het plenaire debat met uw Kamer van 20 mei jl. over de incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten heb ik dit uiteengezet en aangegeven bereid te zijn met een brede blik naar de voorwaarden te kijken.

 • Vraag 5
  Bent u bereid deze vragen te beantwoorden vóór het debat op woensdag 20 mei over financiële steun aan Curaçao?

  Beantwoording binnen een tweetal dagen is niet gelukt gelet op de zorgvuldigheid die ik voorsta in de beantwoording en de in dat kader benodigde afstemming. Op 19 mei jl. heb ik uw Kamer hierover geïnformeerd.

 • Mededeling - 19 mei 2020

  Hierbij informeer ik u dat de aan mij gestelde vragen van het lid Van Raak (SP) over de persvrijheid op Curaçao (ingezonden op 18 mei 2020), met kenmerk 2020Z08863, niet vóór het Wetgevingsoverleg van woensdag 20 mei a.s. over de «Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020» kunnen worden beantwoord. Voor de beantwoording van de vragen is meer tijd nodig vanwege afstemming met de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Uw Kamer ontvangt de antwoorden zo spoedig mogelijk.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z08863
Volledige titel: De persvrijheid op Curaçao
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-3270
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Raak over de persvrijheid op Curaçao