Kamervraag 2020Z02779

Het bericht dat grote stukken strand door de storm Ciara zijn weggeslagen

Ingediend 12 februari 2020
Indiener Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z02779.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht dat door de storm Ciara langs de Walcherse kust grote stukken strand zijn weggeslagen?1
 • Vraag 2
  Bent u ervan op de hoogte dat zandsuppletie op zich laat wachten vanwege de stikstofproblematiek?
 • Vraag 3
  Hoe beoordeelt u de urgentie van zandsuppletie bij de getroffen kustgebieden, mede gelet op de mogelijke komst van nieuwe stormen?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat de Natura 2000 regels in verband met het belang van waterveiligheid niet mogen leiden tot vertraging of verhindering van de noodzakelijke zandsuppletie?
 • Vraag 5
  Bent u, zo nodig, bereid een ontheffing te geven van de Natura 2000-regels en de tijdrovende ADC-toets voor spoedige zandsuppletie?
 • Mededeling - 2 maart 2020

  Op 12 en 13 februari 2020 hebben de leden Stoffers (SGP), Remco Dijkstra en Van Gent (beiden VVD) en Geurts en Van den Burg (beiden CDA) mij Kamervragen gesteld over de stormschade langs de kust van Walcheren als gevolg van de storm Ciara van 9–12 februari 2020. Helaas kunnen deze Kamervragen niet binnen de gestelde termijn worden beantwoord in verband met de benodigde afstemming. Ik zal u de antwoorden zo spoedig mogelijk doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z02779
Volledige titel: Het bericht dat grote stukken strand door de storm Ciara zijn weggeslagen