Kamervraag 2020Z02779

Het bericht dat grote stukken strand door de storm Ciara zijn weggeslagen

Ingediend 12 februari 2020
Indiener Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z02779.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht dat door de storm Ciara langs de Walcherse kust grote stukken strand zijn weggeslagen?1
 • Vraag 2
  Bent u ervan op de hoogte dat zandsuppletie op zich laat wachten vanwege de stikstofproblematiek?
 • Vraag 3
  Hoe beoordeelt u de urgentie van zandsuppletie bij de getroffen kustgebieden, mede gelet op de mogelijke komst van nieuwe stormen?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat de Natura 2000 regels in verband met het belang van waterveiligheid niet mogen leiden tot vertraging of verhindering van de noodzakelijke zandsuppletie?
 • Vraag 5
  Bent u, zo nodig, bereid een ontheffing te geven van de Natura 2000-regels en de tijdrovende ADC-toets voor spoedige zandsuppletie?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z02779
Volledige titel: Het bericht dat grote stukken strand door de storm Ciara zijn weggeslagen