Kamervraag 2020Z02624

De compensatieregeling voor omwonenden van de windparken N33 en Oostermoer

Ingediend 11 februari 2020
Indieners William Moorlag (PvdA), Sandra Beckerman (SP), Agnes Mulder (CDA)
Onderwerpen huisvesting natuur en milieu organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z02624.html
1. Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam, december 2019, rapport «Windturbines, zonneparken en woningprijzen»
 • Vraag 1
  Kunt u aangeven wat de actuele stand van zaken is omtrent de toegezegde compensatie voor de waardedaling van woningen rondom de windparken N33 en Oostermoer?
 • Vraag 2
  Kunt u verder toelichten hoe de compensatieregeling uitgevoerd gaat worden?
 • Vraag 3
  Kunt u aangeven wat het aantal woningen is dat in waarde is gedaald en wat de waardedaling van deze woningen is?
 • Vraag 4
  Worden al deze huishoudens gecompenseerd? Zo ja, voor welke bedragen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  In hoeverre bent u bereid te zoeken naar een oplossing voor gedupeerden die wel te maken hebben met waardedaling van hun woning, maar die (nog) niet gecompenseerd zijn? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 6
  Wat is uw reactie op de vaststelling dat door de steeds groter wordende turbines de waardedaling ook steeds groter wordt, zoals blijkt uit het onderzoek «Windturbines, zonneparken en woningprijzen» van de Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam?1 In hoeverre speelt dit een rol bij het aanbieden van een eerlijke compensatie?
 • Vraag 7
  Hoe gaat u invulling geven aan de aanbevelingen die uit bovengenoemd onderzoek naar voren komen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z02624
Volledige titel: De compensatieregeling voor omwonenden van de windparken N33 en Oostermoer