Kamervraag 2020Z01163

Het bericht ‘European Banking Authority plans overhaul of EU bank stress test'

Ingediend 24 januari 2020
Indiener Aukje de Vries (VVD)
Onderwerpen economie financieel toezicht financiën overige economische sectoren
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z01163.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «European Banking Authority plans overhaul of EU bank stress test»?1
 • Vraag 2
  Bent u bekend met de extra speelruimte die banken krijgen om zichzelf te controleren onder de geplande voorstellen van de Europese Bankenautoriteit?
 • Vraag 3
  Kunt u een appreciatie geven van de herziening zoals hier in dit artikel beschreven?
 • Vraag 4
  Hoe verhoudt zich dit tot uw antwoorden op Kamervragen van 18 december 2018, waarin u aangeeft dat u goed toezicht belangrijk vindt?2
 • Vraag 5
  Welke mogelijkheden ziet u om te komen tot betere stresstests?
 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat extra speelruimte en daarmee verzwakking van de stresstest niet wenselijk is en dat juist verscherping van de stresstest noodzakelijk is? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 7
  Deelt u de mening dat geloofwaardige en realistische stresstests van uitermate groot belang zijn voor de financiële stabiliteit en een geloofwaardig toezicht op de Europese bankensector? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 8
  Kunt u aangeven wat wordt bedoeld met flexibeler maken van de EU-brede stresstest, aldus het citaat van José Manuel Campa in het artikel?
 • Vraag 9
  Worden de opmerkingen van José Manuel Campa nog ergens besproken in een Europees gremium? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waar dan? Worden de onderliggende gesignaleerde problemen en kwesties ergens besproken?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z01163
Volledige titel: Het bericht ‘European Banking Authority plans overhaul of EU bank stress test'