Kamervraag 2020Z00908

Het nieuws dat het rangeren met gevaarlijke stoffen op Waalhaven Zuid opnieuw is uitgesteld

Ingediend 22 januari 2020
Beantwoord 21 februari 2020 (na 30 dagen)
Indiener Roy van Aalst (PVV)
Beantwoord door Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen natuur en milieu spoor stoffen verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z00908.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-1923.html
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van het bericht dat de mogelijkheid tot rangeren met gevaarlijke stoffen op Waalhaven Zuid opnieuw wordt uitgesteld?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat onze ondernemers hier grote economische schade door oplopen?

  De ontstane situatie in de Waalhaven betreur ik en is ongewenst. Daarom moet en wordt alles in het werk gesteld om zo snel mogelijk het rangeren te kunnen hervatten. Het niet kunnen rangeren met gevaarlijke stoffen op het emplacement Waalhaven Zuid betekent dat het vervoer via andere emplacementen wordt afgewikkeld. De logistieke impact is dankzij de inspanningen van vervoerders en de bijsturing door de verkeersleiding van ProRail relatief beperkt gebleven. Tot op heden lukt het namelijk om veel van de lading toch op de plek van bestemming te krijgen. Niettemin maken de vervoerders door de omleidingen extra kosten. Om de vervoerders hiervoor te compenseren heeft ProRail een compensatieregeling opgesteld waarop de vervoerders reeds een beroep kunnen doen.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat dit volstrekt onacceptabel is?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Kunt u uitleggen waarom ProRail er niet in is geslaagd om met het blussysteem het gehele rangeerterrein te bestrijken?

  ProRail heeft naar aanleiding van problemen met de oorspronkelijke blusinstallatie een tijdelijke bovengrondse blusvoorziening aangelegd. Door de combinatie van de plaats(en) waar blusvoertuigen kunnen worden opgesteld, de vorm van het emplacement en de berekende reductie van de worplengte voor blushoeken en toepassing van schuim, wordt echter niet het hele emplacement bestreken. Zoals in de inleiding is aangegeven onderzoekt ProRail nu een aantal mogelijkheden om het bereik te vergroten. Dit vraagt waarschijnlijk nieuwe aanpassingen in de infrastructuur en mogelijk ook nieuwe testen. In de komende weken zal duidelijk worden welke mogelijkheden haalbaar zijn en op welke termijn ze te implementeren zijn. Dit gebeurt in afstemming met bevoegd gezag en vervoerders. Het is de blijvende inzet om zo snel mogelijk het rangeren met gevaarlijke stoffen te hervatten.

 • Vraag 5
  Kunt u verklaren waarom ProRail en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en DCMR Milieudienst Rijnmond niet veel eerder tot heldere afspraken en dito planningen zijn gekomen om de definitieve oplossing blusvoorzieningen Waalhaven Zuid te realiseren en in gebruik te nemen?

  Naast het werken aan de tijdelijke blusvoorziening is ProRail ook bezig met de voorbereidingen voor de definitieve blusvoorziening. Ik ben het met u eens dat de definitieve blusvoorzieningen zo snel mogelijk gerealiseerd moeten worden. De aanleg hiervan is afhankelijk van de afspraken die momenteel met het bevoegd gezag worden gemaakt. Hierover is al geruime tijd – mede in het kader van het landelijk emplacementenproject – intensief contact tussen vertegenwoordigers van o.a. de gemeente Rotterdam, ProRail en IenW. Naar verwachting komen we binnen enkele weken tot duidelijke afspraken over de definitieve voorzieningen die gerealiseerd zullen worden. Zodra deze duidelijkheid er is, zal de realisatie daarvan naar verwachting circa drie jaar duren. In de tussenliggende periode zal de tijdelijke blusvoorziening van kracht moeten zijn.

 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat dit zo snel mogelijk moet worden gerealiseerd?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Vraag 7
  Kunt u vertellen wanneer dit is gerealiseerd?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Mededeling - 12 februari 2020

  Op 22 januari jl. heeft het lid Van Aalst (PVV) vragen gesteld naar aanleiding van het nieuws dat het hervatten van het rangeren met gevaarlijke stoffen op Waalhaven Zuid opnieuw is uitgesteld. Ik ben nog in afwachting van het besluit van het bevoegd gezag over het al dan niet weer toestaan van de rangeeractiviteiten. Omdat ik dit besluit op korte termijn verwacht, betrek ik dit graag in de beantwoording van de vragen van het lid Van Aalst.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z00908
Volledige titel: Het nieuws dat het rangeren met gevaarlijke stoffen op Waalhaven Zuid opnieuw is uitgesteld
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-1923
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Aalst over het nieuws dat het hervatten van het rangeren met gevaarlijke stoffen op Waalhaven Zuid opnieuw is uitgesteld