Kamervraag 2019Z19325

De landsadvocaat die ruim 2,1 miljoen verdiende aan de Groninger gaswinning

Ingediend 10 oktober 2019
Beantwoord 26 november 2019 (na 47 dagen)
Indieners Michiel van Nispen (SP), Sandra Beckerman (SP)
Beantwoord door Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD), Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen bestuur burgerlijk recht recht rijksoverheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z19325.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-825.html
 • Vraag 1
  Kunt u, na uw beantwoording van onze vragen over de landsadvocaat1, een totaaloverzicht maken van alle juridische kosten die zijn gemaakt voor procedures tegen mensen uit Groningen met schade per jaar?2 Kunt u in het overzicht verwerken waaruit die kosten bestaan?

  Ja. De landsadvocaat is ingezet om de Staat te vertegenwoordigen in civiele procedures die worden gevoerd tegen de Staat over aardbevingsschade.De volgende bedragen zijn in dit kader aan het kantoor van de landsadvocaat betaald:
  2015: € 149.829
  2016: € 112.594
  2017: € 161.484
  2018: € 54.406
  2019 (tot en met september): € 63.704.
  Bovengenoemde bedragen bestaan uit honoraria, kantoorkosten, verschotten en btw. De landsadvocaat is in deze procedures ingeschakeld, omdat het hier gaat om civiele procedures waarin vertegenwoordiging door een advocaat wettelijk verplicht is. De Staat is géén van deze procedures gestart; de Staat is hier (naast NAM en EBN) één van de gedaagde partijen. Er zijn geen overige kosten voor externe inhuur van juristen gemaakt.
  Door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) zijn ook uitgaven gedaan ten behoeve van de inzet van de landsadvocaat. De inzet van de landsadvocaat is ten eerste gericht op juridische ondersteuning bij het tot stand brengen van de organisatie en het opzetten van een (juridische) beoordelingssystematiek. Ten tweede ondersteunt de landsadvocaat bij het uitvoeren van de operatie om de vele tienduizenden schadeverzoeken op een goede en zo voortvarend mogelijke wijze af te handelen.

 • Vraag 2
  Kunt u per jaar aangeven hoeveel zaken er liepen en/of lopen?

  Bij de Rechtbank Noord-Nederland liepen er vanaf 2015 tot en met heden in totaal 6 procedures tegen de Staat, waarvan er 3 inmiddels zijn afgerond.

 • Vraag 3
  Kunt u per individuele zaak aangeven hoeveel er is uitgegeven aan kosten voor de landsadvocaat? Kunt u uw antwoord toelichten?

  Ja. In de 6 civiele procedures waren de totale kosten van de landsadvocaat respectievelijk: € 212.354, € 32.150, € 38.399, € 21.221, € 104.236 en € 133.657. De verschillen worden verklaard door het feit dat de zaken verschillend van aard zijn (o.a. een groep eisers vs. één eiser, één of meerdere procedures). Voor een verdere toelichting over deze kosten verwijs ik naar het antwoord op vraag 1.

 • Vraag 4
  Kunt u per individuele zaak aangeven wat de kosten zijn geweest voor andere juristen naast de landsadvocaat, de overheid (ministerie) en/of andere ambtenaren die zich hiermee bezig hielden? Kunt u uw antwoord toelichten?

  Voor de hierboven genoemde civiele procedures zijn geen overige kosten voor externe inhuur van juristen gemaakt.

 • Vraag 5
  Wat zijn de kosten in de zaak van boer Nijhof voor de landsadvocaat in totaal (geweest)?3 Wat zijn de kosten geweest voor andere juristen naast de landsadvocaat, de overheid (ministerie) en/of andere ambtenaren die zich hiermee bezig hielden?

  Ik kan niet ingaan op individuele procedures die zijn of worden gevoerd.

 • Vraag 6
  Hoe verhouden zich de kosten van de rechtszaak ten opzichte van de 800.000 euro schade die boer Nijhof had?

  Zie het antwoord op vraag 5.

 • Vraag 7
  Bij hoeveel zaken is de landsadvocaat betrokken (geweest) in Noord-Nederland?

  De landsadvocaat is ingeschakeld voor de vertegenwoordiging van de Staat in 6 civiele procedures.

 • Vraag 8
  Is er een moment geweest waarop u hebt bedacht dat de verhouding tussen de kosten van de landsadvocaat en de 200.000 euro uit het amendement-Van Tongeren/Ouwehand (Kamerstuk 34 550 XIII, nr. 20) voor juridische bijstand, wel erg ver uiteen liep? Kunt u uw antwoord toelichten?

  Mijn inzet is er altijd op gericht geweest om burgers te ontzorgen bij de afhandeling van schademeldingen. Met dit doel is de inzet van de landsadvocaat bij de TCMG er bijvoorbeeld juist op gericht om de vele tienduizenden schadeverzoeken op een goede en zo voortvarend mogelijke wijze af te handelen. Ingeval van de civiele procedures bij de Rechtbank Noord-Nederland waar de landsadvocaat als procesvertegenwoordiger van de Staat optreedt, is de Staat één van de gedaagde partijen. Zoals bij het antwoord op vraag 1 is uiteengezet, is de Staat verplicht om zich in civiele procedures te laten vertegenwoordigen door een advocaat.
  De middelen die besteed worden aan uitvoering en juridische kosten komen niet ten laste van de voor schadevergoeding en versterking benodigde budgetten. Desondanks blijft het ieders wens, ook de mijne, om die kosten zo beperkt mogelijk te houden.

 • Mededeling - 4 november 2019

  Op 10 oktober 2019 hebben de leden Beckerman en Van Nispen (beiden SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister voor Rechtsbescherming vragen gesteld over «de landsadvocaat die ruim 2,1 miljoen euro verdiende aan de Groninger gaswinning» (kenmerk 2019Z19325). Het vergaren van de voor de beantwoording benodigde gegevens vergt enige tijd. Daardoor kunnen de vragen niet binnen de termijn van drie weken worden beantwoord. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z19325
Volledige titel: De landsadvocaat die ruim 2,1 miljoen verdiende aan de Groninger gaswinning
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-825
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Beckerman en Van Nispen over "de landsadvocaat die ruim 2,1 miljoen euro verdiende aan de Groninger gaswinning"