Kamervraag 2019Z18774

Het bericht 'Concrete aanpak stikstof kan maanden duren’

Ingediend 3 oktober 2019
Indieners Suzanne Kröger (GL), Laura Bromet (GL)
Onderwerpen lucht natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z18774.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Kabinet heeft nog maanden nodig voor stikstofaanpak»?1
 • Vraag 2
  Klopt het dat het nog enkele maanden gaat duren voor het kabinet met concrete oplossingen komt voor de stikstofcrisis?
 • Vraag 3
  Heeft u al een inschatting gemaakt wat de effecten (op stikstof) zijn van het verlagen van de maximumsnelheid? Zo ja, welke trajecten zijn hier in meegenomen? Wat zijn de effecten van een verlaging naar 120, 100 en 80 km/u? Hoe snel kunnen verkeersbesluiten gerealiseerd worden?
 • Vraag 4
  Weet u hoeveel veehouderijen er gevestigd zijn in de buurt van Natura 2000-gebieden? Zo ja, met welke afstandscriteria is gerekend en kunt u deze informatie delen?
 • Vraag 5
  Hoeveel veehouderijen in de buurt van Natura 2000-gebieden hebben geen opvolger? Kunt u deze informatie met de Kamer delen?
 • Vraag 6
  Welke natuurherstelmaatregelen kunnen er genomen worden en zijn deze maatregelen alleen in de Natura 2000-gebieden of ook daarbuiten?
 • Vraag 7
  Kan de vernieuwde rekentool Aerius de effecten van luchtwassers meten? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 8
  Wanneer kan Aerius ingezet worden voor alle projecten?
 • Vraag 9
  Wanneer krijgt de Kamer duidelijkheid over de ontbrekende vergunning voor stikstofemissies van vliegvelden?
 • Vraag 10
  Kunt u deze vragen voor de behandeling van de LNV-begroting beantwoorden?
 • Mededeling - 9 oktober 2019

  Op 3 oktober 2019 hebben de leden Bromet en Kröger (beiden GroenLinks) schriftelijke vragen gesteld over het bericht «Concrete aanpak stikstof kan maanden duren» (kenmerk 2019Z18774). In de schriftelijke vragen wordt verzocht om deze te beantwoorden voor de behandeling van de LNV-begroting die op 9 en 10 oktober 2019 is gepland. Voor een zorgvuldige beantwoording van deze schriftelijke vragen is meer tijd nodig. Het is mijn uitgangspunt om de beantwoording zo spoedig mogelijk naar uw Kamer te sturen, waarbij ik probeer dat voor het plenaire debat over de stikstofproblematiek te doen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z18774
Volledige titel: Het bericht 'Concrete aanpak stikstof kan maanden duren’