Kamervraag 2019Z17083

Het eindvonnis in zaaknummer UTR 18/3505

Ingediend 12 september 2019
Beantwoord 13 november 2019 (na 62 dagen)
Indieners René Peters (CDA), Jan Paternotte (D66)
Beantwoord door Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid, viceminister-president ) (D66)
Onderwerpen immigratie integratie migratie en integratie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z17083.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-720.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het eindvonnis van de rechtbank Midden-Nederland in de zaak UTR 18/3505 waarin een Turkse vluchtelinge bezwaar maakte tegen het niet verstrekt krijgen van eenzelfde lening die openstaat voor andere vluchtelingen?

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u het eens met de stelling dat het wenselijk is dat nieuwkomers uit Turkije zo snel mogelijk deelnemen aan de maatschappij en de Nederlandse taal leren? Zo nee, waarom niet?

  Ja, ik ben het eens met deze stelling.

 • Vraag 3
  Hoe beoordeelt u het vernietigen van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in de zaak ECLI:NL:CRVB:2011:BR4959 ten aanzien van de toepasbaarheid van het associatierecht EU-Turkije op migranten met een vluchtelingenstatus?

  Op basis van de huidige situatie kom ik nu tot de conclusie dat de inburgeringsplicht reeds vanaf 2011 had moeten gelden voor Turkse asielstatushouders. Verder verwijs ik naar mijn verzonden brief aan de Tweede Kamer inzake de inburgeringsplicht van Turkse asielstatushouders, die hierover gaat.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat het wenselijk is om in aanloop naar de implementatie van de motie Paternotte/Heerma het inburgeringstraject en de bijbehorende DUO-lening open te stellen voor Turkse nieuwkomers met een vluchtelingenstatus?1 Zo ja, bent u bereid naar aanleiding van deze uitspraak dat ook te gaan doen?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Is er meer te melden over het onderzoek naar het op individueel niveau inburgeringsplichtig maken van Turkse asielmigranten, waarover u eerder heeft aangegeven hoopvol te zijn wat betreft de juridische mogelijkheden daartoe zoals geschetst in de motie Paternotte/Heerma?2

  Zie antwoord vraag 3.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z17083
Volledige titel: Het eindvonnis in zaaknummer UTR 18/3505
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-720
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Paternotte en Peters over het eindvonnis in zaaknummer UTR 18/3505