Kamervraag 2019Z15636

Het bericht ‘Tonnen winst: saucijsjes en gehakt onterecht verkocht als biologisch’

Ingediend 12 augustus 2019
Beantwoord 8 oktober 2019 (na 57 dagen)
Indiener Frank Futselaar
Beantwoord door Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
Onderwerpen economie landbouw markttoezicht voedselkwaliteit
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z15636.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-281.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Tonnen winst: saucijsjes en gehakt onterecht verkocht als biologisch»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het niet acceptabel is om normaal vlees te verkopen als zijnde biologisch?

  Ja. Ik vind het belangrijk dat consumenten kunnen vertrouwen op het biologische keurmerk.

 • Vraag 3
  Wat is volgens u de reden dat de directeur van het betreffende bedrijf niet strafrechtelijk is vervolgd voor zijn praktijken?

  De overweging om strafrechtelijk onderzoek in te stellen maakt de NVWA-IOD samen met het Functioneel Parket (FP) van het Openbaar Ministerie.
  Belangrijke criteria voor het opstarten van een strafrechtelijk onderzoek zijn de vermoedelijke aard, ernst en omvang van de fraude en de beschikbare opsporingscapaciteit. Bij de selectie voor opvolging zaken via het strafrecht moeten prioriteiten worden gesteld. Casussen waarbij er sprake kan zijn van risico’s voor de volksgezondheid zullen als eerste worden opgepakt.
  In de praktijk betekent dit dat de NVWA-IOD onvoldoende capaciteit heeft om alle vermoedelijke fraude met biologisch voedsel strafrechtelijk te onderzoeken.
  Voor deze casus is besloten om een ander handhavingsinstrument te gebruiken om de vermenging van biologisch en gangbaar vlees te stoppen. De NVWA heeft namelijk door een uitgebreide administratieve controle vastgesteld dat de traceerbaarheid bij het bedrijf niet op orde was, waardoor ingekocht gangbaar vlees als biologisch is uitgeslagen en gefactureerd, en andersom. Skal heeft op basis daarvan kunnen optreden door het certificaat van het bedrijf in te trekken. Daarmee mag het bedrijf producten niet als biologisch op de markt brengen.

 • Vraag 4
  Bent u bereid de Kamer te informeren over het in het artikel genoemde capaciteitstekort bij de Nederlanse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)?

  Ja. Ik zal uw Kamer bij de rapportage over de definitieve resultaten van de herbezinning van de NVWA hierover informeren. Ik verwijs naar mijn brief van 12 juli 2019 (Kamerstuk 33 835, nr. 127).

 • Vraag 5
  Bent u van plan om een onderzoek uit te voeren naar frauderende vleesverhandelaars? Zo nee, waarom niet?

  De NVWA-IOD heeft de afgelopen jaren al diverse strafrechtelijke onderzoeken uitgevoerd naar frauderende vleeshandelaren. Als daar aanleiding toe is zal dit in de toekomst ook gebeuren.

 • Vraag 6
  Is er volgens u een juridische mogelijkheid om bedrijven die aantoonbaar hebben gefraudeerd het keurmerk «biologisch» te ontzeggen? Zo ja, bent u in het geval van dit bedrijf bereid om deze maatregel toe te passen zodra de vermeende fraude is aangetoond?

  Het ontzeggen van het keurmerk «biologisch» bij bedrijven die vermoedelijk of aantoonbaar hebben gefraudeerd valt binnen de bestaande sanctiemogelijkheden van toezichthouder Skal Biocontrole. Skal trekt het certificaat in van bedrijven die hebben gefraudeerd. Van de door RTL Nieuws benoemde vleesverwerker is het certificaat in juni 2017 door Skal ingetrokken. Hiermee wordt de consument beschermd en is de betrouwbaarheid van het biologisch keurmerk gewaarborgd.

 • Mededeling - 6 september 2019

  De vragen van het lid Futselaar (SP) over het bericht «Tonnen winst: saucijsjes en gehakt onterecht verkocht als biologisch» (ingezonden 12 augustus 2019) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is het feit dat de afstemming met betrokken partijen meer tijd kost dan de gebruikelijke tijd die hiervoor staat. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de vragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z15636
Volledige titel: Het bericht ‘Tonnen winst: saucijsjes en gehakt onterecht verkocht als biologisch’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-281
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Futselaar over het bericht ‘Tonnen winst: saucijsjes en gehakt onterecht verkocht als biologisch’