Kamervraag 2019Z15461

Het bericht ‘All-points alert out for “most dangerous Portuguese terrorist of them all’

Ingediend 31 juli 2019
Beantwoord 24 september 2019 (na 55 dagen)
Indiener Machiel de Graaf (PVV)
Beantwoord door Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD), Ferdinand Grapperhaus (minister ) (CDA)
Onderwerpen internationaal internationale samenwerking openbare orde en veiligheid terrorisme
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z15461.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-124.html
 • Vraag 1
  Kent u dit bericht?1

  Ja, ik heb kennisgenomen van het bericht.

 • Vraag 2
  Welke rol speelt de Nederlandse regering en welke rol spelen Nederlandse diplomaten aangaande Angela Barreto, die de Nederlandse nationaliteit bezit?

  Nederland verleent geen steun aan Nederlandse uitreizigers om Syrië te verlaten. Indien personen zich bij een diplomatieke vertegenwoordiging in de regio melden, kan er consulaire bijstand worden verleend. Verder gaat het kabinet niet in op individuele zaken.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat Angela Barreto door haar keuze voor het IS-kalifaat haar rechten, ooit nog in Nederland te komen, heeft verspeeld?

  Zoals aangegeven in het antwoord op vraag twee doet het kabinet over individuele zaken geen uitspraken. Wel geldt in het algemeen dat een Nederlandse staatsburger niet de toegang tot Nederland geweigerd kan worden.
  In de regel geldt dat op grond van artikel 14 lid 4 Rijkswet op het Nederlanderschap het Nederlanderschap kan worden ingetrokken van een persoon indien uit zijn gedragingen blijkt dat hij zich heeft aangesloten bij een organisatie die door de Minister van Justitie en Veiligheid is geplaatst op een lijst van organisaties die deelnemen aan een nationaal of internationaal gewapend conflict en een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. Daarvoor moet onder meer vaststaan dat de betrokkene de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt en zich buiten het Koninkrijk bevindt. De intrekking mag niet tot staatloosheid leiden.

 • Vraag 4
  Bent u bereid alles in het werk te stellen deze gevaarlijke terroriste voor altijd buiten Nederland te houden? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Bent u bereid druk uit te oefenen op de Portugese regering, Angela Barreto nooit toe te laten tot Portugal en daarmee de Schengenzone, om zo de kans te verkleinen dat zij ooit naar Nederland komt? Zo nee, waarom niet?

  Nederland heeft geen jurisdictie over beslissingen van andere (Schengen-) landen inzake het staatsburgerschap en de daarbij behorende rechten.

 • Mededeling - 23 augustus 2019

  Hierbij bericht ik u, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken dat de schriftelijke vragen van het lid De Graaf (PVV) over het bericht «All-points alert out for «most dangerous Portugese terrorist of them all» (ingezonden 31 juli 2019) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z15461
Volledige titel: Het bericht ‘All-points alert out for “most dangerous Portuguese terrorist of them all’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-124
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid De Graaf over het bericht ‘All-points alert out for “most dangerous Portuguese terrorist of them all’