Kamervraag 2019Z10466

De voortgang van het programma Grensverleggende IT (GrIT)

Ingediend 24 mei 2019
Beantwoord 2 juli 2019 (na 39 dagen)
Indiener Hanke Bruins Slot (CDA)
Beantwoord door Barbara Visser (staatssecretaris defensie) (VVD)
Onderwerpen economie ict
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z10466.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-3335.html
 • Vraag 1
  Bent u, in overeenstemming met de motie-Bruins Slot c.s. (Kamerstuk 31 125, nr. 88), nog steeds voornemens om de Kamer over het nieuw uitgebrachte BIT-advies tijdig voorafgaand aan de contractondertekening te informeren?

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u bereid om na het uitbrengen van het BIT-advies geen onomkeerbare stappen te doen zoals contractondertekening, voordat de Kamer een oordeel over het BIT-advies en de opvolging daarvan heeft kunnen uitspreken?

  Ja.

 • Vraag 3
  Heeft het Bureau ICT Toetsing al een conceptadvies opgesteld? Zo ja, wanneer is het conceptadvies aan u voorgelegd?

  Het Bureau ICT Toetsing heeft een conceptadvies opgesteld dat ik op 27 mei jl. heb ontvangen. Zoals gebruikelijk heb ik gereageerd op dit conceptadvies, waarna het BIT het definitieve advies heeft vastgesteld. Het definitieve BIT-advies is gedateerd op 24 juni.

 • Vraag 4
  Is de businesscase voor de contractondertekening gereed? Zo ja, wilt u de businesscase voor de contractondertekening aan de Kamer sturen?

  In het kader van GrIT wordt een business case ontwikkeld. Deze omvat een kosten-baten analyse. De business case zal voor de eventuele gunning gereed zijn. Zoals reeds eerder toegezegd, zal ik de businesscase voor de gunning met de Kamer delen.

 • Vraag 5
  Bent u bereid om op basis van de businesscase een meerjarige kosten-batenanalyse van het programma GrIT op te stellen en dat voor de contractondertekening aan de Kamer te sturen?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Zorgt u ervoor dat voor de contractondertekening alle financiële gevolgen inzichtelijk zijn en dat er geen nadere onderhandelingen meer hoeven plaats te vinden met de dan gecontracteerde partij(en)?

  Zoals u in de reactie op het BIT-advies kunt lezen, beraad ik mij over het vervolg van het programma. Nadat ik hierover heb besloten zal ik de Kamer informeren.

 • Vraag 7
  Klopt het dat het programma GrIT inmiddels duurder dan de initiële reservering is geworden? Zo ja, om welk bedrag gaat het? Kunt u deze stijging onderbouwen?

  Zoals u in de reactie op het BIT-advies kunt lezen, beraad ik mij over het vervolg van het programma. Nadat ik hierover heb besloten zal ik de Kamer informeren. De ramingen van de kosten zijn elementen die in de besluitvorming over het vervolg van het programma worden meegenomen.

 • Vraag 8
  Wanneer verwacht u het BIT-advies en de reactie daarop aan de Kamer te sturen?

  Het BIT-advies en de reactie daarop ontvangt u gelijktijdig met de beantwoording van deze vragen.

 • Vraag 9
  Wanneer verwacht u tot contractondertekening dan wel gunning over te gaan?

  Zoals u in de reactie op het BIT-advies kunt lezen, beraad ik mij over het vervolg van het programma. Nadat ik hierover heb besloten zal ik de Kamer informeren.

 • Mededeling - 18 juni 2019

  Het lid Bruins Slot heeft op 24 mei jl. schriftelijke vragen gesteld over de voortgang van Grensverleggende IT (GrIT) (kenmerk 2019Z102466). Onlangs (Kamerstuk 31 125, nr. 103) heb ik u geinformeerd dat het Bureau ICT Toetsing inmiddels haar bevindingen heeft geformuleerd en de BIT-toets zich in de fase van hoor en wederhoor bevindt. Het derde BIT-advies zal ik u spoedig mogelijk na definitieve vaststelling door het BIT, voorzien van een bestuurlijke reactie, aanbieden. Omdat de gestelde vragen daar nauw mee samenhangen zal ik de beantwoording daarvan gelijktijdig verzenden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z10466
Volledige titel: De voortgang van het programma Grensverleggende IT (GrIT)
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-3335
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Bruins Slot over de voortgang van het programma Grensverleggende IT (GrIT)