Kamervraag 2019Z06377

Het bericht ‘Actiegroepen tegen laagvliegen willen wel, maar kunnen niet naar de rechter’

Ingediend 1 april 2019
Beantwoord 24 april 2019 (na 23 dagen)
Indiener Eppo Bruins (CU)
Beantwoord door Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen bezwaar en klachten geluid luchtvaart natuur en milieu recht verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z06377.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-2394.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Actiegroepen tegen laagvliegen willen wel, maar kunnen niet naar de rechter»?1

  Ja, dit bericht ken ik.

 • Vraag 2
  Herinnert u zich dat ik u op 19 december 2017 tijdens het plenaire debat over de milieueffectrapportage inzake Lelystad Airport heb gevraagd: «(e)n omdat het een nieuw luchthavenbesluit is, volgt dan dus ook nog inspraak en een mogelijkheid tot beroep, vermoed ik. Klopt dat ook?»
 • Vraag 3
  Herinnert u zich dat u daarop hebt toegezegd: «ja, dat zijn gewoon de wettelijke procedures, die we ook daarbij uiteraard zullen volgen»?
 • Vraag 4
  Herinnert u zich dat ik die toezegging in de tweede termijn van het debat mondeling nogmaals gemarkeerd heb?
 • Vraag 5
  Als voornoemd bericht correct is, hoe verklaart u dan het verschil tussen de informatie in het bericht en de door u tijdens het debat gedane toezegging?

  In het persbericht wordt de suggestie gewekt dat de Nederlandse regering het bewust onmogelijk heeft gemaakt om in beroep te gaan tegen luchthavenbesluiten. Dit is niet het geval. Ik verwijs u hiervoor naar het antwoord op vraag 6.

 • Vraag 6
  Klopt het dat de Nederlandse regering het onmogelijk gemaakt heeft om in beroep te gaan over regionale luchthavenbesluiten?

  Als gevolg van het subamendement van het Kamerlid Haverkamp (Kamerstuk 30 452, nr. 44), welke door uw Kamer is aangenomen (Kamerstuk 30 452, nr. 15, pagina 1030–1031), is geregeld dat in de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht een bepaling is opgenomen op grond waarvan beroep bij de bestuursrechter is uitgesloten tegen luchthavenbesluiten in geval op een luchthaven sprake is van samenwerking bij de verdeling van luchthavenluchtverkeer met de luchthaven Schiphol. Nadat duidelijk was geworden dat het in de praktijk van de verdeling van het luchthavenverkeer ging om samenhang van Schiphol met de luchthavens Lelystad, Rotterdam en Eindhoven (wat betreft het burgermedegebruik van de luchthaven), is er voor gekozen de uitzondering van beroep te beperken tot deze luchthavens. Hiermee werd de onduidelijkheid uit de tekst, die verwijst naar alle luchthavenbesluiten indien er sprake is van verkeersverdeling met Schiphol, weggenomen (Kamerstuk 33 135, nr. 3).

 • Vraag 7
  Klopt het dat dit in strijd is met Europese regels? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 8
  Is de richtlijn voor de milieueffectrapportage (MER) juist en volledig geïmplementeerd? Hoe verhoudt de Nederlandse implementatiewet zich tot met name artikel 11 van de MER-richtlijn?
 • Vraag 9
  Heeft hierover recentelijk correspondentie plaatsgevonden met de Europese Commissie? Zo ja, welke? Bent u bereid deze te delen met de Kamer?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z06377
Volledige titel: Het bericht ‘Actiegroepen tegen laagvliegen willen wel, maar kunnen niet naar de rechter’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-2394
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Bruins over het bericht ‘Actiegroepen tegen laagvliegen willen wel, maar kunnen niet naar de rechter’