Kamervraag 2019Z02387

Het bericht ‘Ook stichting kijkonderzoek verzamelde data met omstreden methode’

Ingediend 7 februari 2019
Indieners Lisa Westerveld (GL), Nevin Özütok (GL)
Onderwerpen ethiek organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z02387.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Ook stichting kijkonderzoek verzamelde data met omstreden methode»?1
 • Vraag 2
  Is de gebruikte onderzoeksmethode in overeenstemming met de wet? Zo ja, kunt u dat nader toelichten? Zo nee, met welke wettelijke normen is deze methode in strijd?
 • Vraag 3
  Mocht de gebruikte methode in onrechtmatig zijn, wat wordt er gedaan om ervoor te zorgen dat het gebruik van deze methode stopt?
 • Vraag 4
  Mocht het niet onrechtmatig zijn, deelt u dan de mening dat het gebruik van deze methode onwenselijk is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om ervoor te zorgen dat de regelgeving zo wordt aangepast dat deze methode niet meer gebruikt mag worden?
 • Vraag 5
  Heeft u de indruk dat de deelnemers aan het onderzoek nauwgezet zijn geïnformeerd over het doel, de werkwijze en de eventuele consequenties van deelname aan het onderzoek? Zo ja, waar blijkt dit volgens u uit?
 • Vraag 6
  Bent u bereid om publieke instellingen, zoals de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), te verzoeken zolang deze methode nog toegestaan is niet deel te nemen aan of opdracht te geven voor onderzoek waar deze methode wordt gebruikt? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z02387
Volledige titel: Vragen van de leden Özütok en Westerveld (beiden GroenLinks) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Ook stichting kijkonderzoek verzamelde data met omstreden methode» (ingezonden 7 februari 2019).