Kamervraag 2018Z22060

Het bericht ‘Topambtenaar kreeg ruim 40.000 euro voor achttien dagen Curaçao’

Ingediend 23 november 2018
Beantwoord 11 februari 2019 (na 80 dagen)
Indieners Harry van der Molen (CDA), Joba van den Berg-Jansen (CDA), Pieter Omtzigt (CDA)
Beantwoord door Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66), Menno Snel (staatssecretaris financiën) (D66)
Onderwerpen bestuur organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z22060.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-1491.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «Topambtenaar kreeg ruim 40.000 euro voor achttien dagen Curaçao?1
 • Vraag 2
  Kunt u aangeven welke buitenlandvergoeding overeengekomen is?
 • Vraag 3
  Kunt u aangeven hoeveel de forfaitaire buitenlandvergoeding bedroeg sinds september 2017?
 • Vraag 4
  Kunt u de onderliggende contracten aan de Kamer doen toekomen (over de periode 2015 tot heden)?
 • Vraag 5
  Wanneer heeft welke bewindspersoon toestemming gegeven voor deze contracten?
 • Vraag 6
  Zijn de contracten rechtmatig opgesteld?
 • Vraag 7
  Zijn de contracten doelmatig opgesteld?
 • Vraag 8
  Zijn de contracten rechtmatig uitgevoerd, met name op het punt van de genoten forfaitaire vergoedingen, gezien de omstandigheid dat slechts een beperkt aantal dagen gereisd is?
 • Vraag 9
  Moet een ambtenaar een forfaitaire vergoeding die hij ontvangt voor verblijf buiten Nederland terugbetalen als hij niet naar het buitenland reist?
 • Vraag 10
  Moet een ambtenaar, die een netto forfaitaire vergoeding genoten heeft voor een reis die hij niet gemaakt heeft (of die fors korter geduurd heeft dan waarvoor de forfaitaire vergoeding bedoeld is), die vergoeding opgeven als loon en daar belasting over betalen?
 • Vraag 11
  Indien een ambtenaar een netto forfaitaire vergoeding genoten heeft voor een reis die hij niet gemaakt heeft (of die fors korter geduurd heeft dan waarvoor de forfaitaire vergoeding bedoeld is), telt de forfaitaire vergoeding dan mee voor het inkomen als bedoeld in de Wet normering topinkomens (WNT)?
 • Vraag 12
  Heeft u een inhoudelijk en moreel oordeel over de verstrekte vergoedingen en de wijze waarop daarmee is omgegaan?
 • Vraag 13
  Wilt u de Auditdienst Rijk de opdracht geven de totstandkoming en de uitvoering van dit contract te onderzoeken?
 • Vraag 14
  Kunt u deze vragen een voor een en binnen twee weken beantwoorden?
 • Mededeling - 11 december 2018

  Er zijn schriftelijke vragen (2018Z21681) gesteld door de leden Van Raak (SP) en Van der Molen, Van den Berg en Omtzigt (allen CDA) naar aanleiding van een bericht van de NOS op haar website van 16 november jongstleden met als onderwerp «Topambtenaar kreeg ruim 40.000 euro voor achttien dagen Curaçao». In mijn brief van 20 november 2018 (2018-000901595) en ook tijdens het mondelinge vragenuur van 20 november 2018, heb ik u bericht dat ik, mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, de Auditdienst Rijk (ADR) heb gevraagd om onderzoek te doen naar de feiten in deze casus. Ook heb ik de ADR gevraagd om in meer algemene zin het onderhavige Voorzieningenstelsel Uitzendingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VU BZK) tegen het licht te houden en aanbevelingen te doen voor de toekomst. Ook heb ik gezegd dat het ministerie gaat beoordelen hoe maatwerk-afspraken onderdeel kunnen worden van het VU BZK. Daartoe acht ik het gewenst dat eerst de ADR haar onderzoek doet. De ADR heeft gemeld er naar te streven het rapport eind januari 2019 op te leveren. Ik hecht aan een grondig, zorgvuldig en onafhankelijk onderzoek door de ADR. Als dit onderzoek is afgerond, dan wel indien tussentijdse resultaten daartoe aanleiding geven, zal ik u terstond informeren. Daarbij zal ik ook deze Kamervragen beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z22060
Volledige titel: Het bericht ‘Topambtenaar kreeg ruim 40.000 euro voor achttien dagen Curaçao’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-1491
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van der Molen, Van den Berg en Omtzigt over het bericht ‘Topambtenaar kreeg ruim 40.000 euro voor achttien dagen Curaçao’