Kamervraag 2018Z15156

Het artikel ‘Verhoog de BTW op drinkwater niet’

Ingediend 4 september 2018
Beantwoord 3 oktober 2018 (na 29 dagen)
Indieners Corrie van Brenk (PvdA), Martin van Rooijen (CDA)
Beantwoord door Menno Snel (staatssecretaris financiën) (D66)
Onderwerpen belasting financiën
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z15156.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-149.html
1. Trouw d.d. 3 augustus 2018.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Verhoog de BTW op drinkwater niet»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat is het effect van de verhoging van de btw op de prijs van drinkwater?

  Het leveren van water kan zowel onder het verlaagde btw-tarief van 6% als onder het algemene btw-tarief van 21% vallen. Dit geldt ook voor diensten die te maken hebben met water. Voor de levering van leidingwater geldt het verlaagde btw-tarief van 6%. Op Prinsjesdag 2018 is voorgesteld om het verlaagde btw-tarief te verhogen van 6% naar 9%. Dit is een maatregel die voortvloeit uit het regeerakkoord. Mocht het onderhavige wetsvoorstel worden aangenomen, dan geldt voor de levering van leidingwater vanaf 1 januari 2019 het verlaagde btw-tarief van 9%. Dit betekent dus een stijging van de prijs op leidingwater met drie procentpunt.

 • Vraag 3
  Hoe is de belasting op drinkwater opgebouwd? Klopt het dat de belasting op drinkwater bijna 30% bedraagt?

  De leveranciers van leidingwater betalen leidingwaterbelasting aan de Belastingdienst. Zij berekenen de belasting door aan hun klanten. De belasting staat apart op de nota vermeld. De overheid wil met deze belasting stimuleren dat bedrijven en huishoudens zuiniger omgaan met leidingwater. De belasting op leidingwater bedraagt in 2018 € 0,339 per 1 m3. De waterprijs inclusief de belasting op leidingwater vormt vervolgens de belastinggrondslag voor de heffing van btw. Aangezien de prijs per waterleverancier verschilt, zal ook het percentage aan belasting dat is begrepen in de prijs van leidingwater verschillen.

 • Vraag 4
  Hoe beoordeelt u de stelling dat een eerste levensbehoefte als drinkwater uitgezonderd zou moeten zijn van deze btw-verhoging?

  Nederland kent één verlaagd btw-tarief en het is niet gewenst om daarvan af te wijken.

 • Vraag 5
  Overweegt het kabinet de Belasting op Leidingwater (BoL) te verlagen of af te schaffen, nu de btw op drinkwater stijgt? Kunt u uw antwoord toelichten?

  Het kabinet is niet voornemens om de belasting op leidingwater te verlagen dan wel af te schaffen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z15156
Volledige titel: Het artikel ‘Verhoog de BTW op drinkwater niet’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-149
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van Rooijen en Van Brenk over het artikel ‘Verhoog de BTW op drinkwater niet’