Kamervraag 2018Z11718

Het gebruik van de dienstauto, in relatie tot transparantie en verantwoording afleggen aan de Kamer

Ingediend 19 juni 2018
Beantwoord 9 juli 2018 (na 20 dagen)
Indiener Selçuk Öztürk (DENK)
Beantwoord door Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, viceminister-president ) (D66)
Onderwerpen bestuur parlement
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z11718.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-2698.html
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van een recente discussie op 11 juni jl. over de Raming, en in dat kader over het gebruik van de dienstauto van de Kamervoorzitter?

  Ik ben op de hoogte van de discussie die op 11 juni jl. is gevoerd in uw Kamer tijdens het wetgevingsoverleg over de Raming.

 • Vraag 2
  Bent u ervan op de hoogte dat de Kamervoorzitter geen openheid van zaken wilde geven over het gebruik van de dienstauto, met name ook het selectief laten meeliften van sommige Kamerleden?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat de Tweede Kamer geen detectivebureau is? Zo nee, waarom niet?

  Ja.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat over het gebruik van dienstauto’s, op kosten van de belastingbetaler, volledige transparantie en verantwoording afleggen de norm zou moeten zijn? Zo nee, waarom niet?

  In het kader van doelmatig gebruik is bepaald dat een dienstauto pas in gebruik mag worden genomen nadat is vastgesteld dat de kilometerprijs van de beoogde dienstauto het gestelde maximum niet overschrijdt, tenzij een hogere kilometerprijs noodzakelijk is om redenen van veiligheid of arbeidsomstandigheden.
  Het is overigens de vraag of volledige transparantie over het dienstautogebruik van politieke ambtsdragers aangewezen is. Zo is uit een rittenadministratie eenvoudig een vervoerspatroon af te leiden. Uit veiligheidsoverwegingen kan het ongewenst zijn dergelijke informatie volledig transparant te maken.

 • Vraag 5
  Wie heeft er bepaald wie mee mag met de dienstauto en wie niet? Hoe komt deze afweging tot stand?

  In artikel 12a van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer is bepaald dat in de plaats van de vervoersvoorzieningen van artikel 7 aan de voorzitter een dienstauto ter beschikking kan worden gesteld ten behoeve van het woon-werkverkeer en dienstreizen. De Tweede Kamer is verantwoordelijk voor het correct gebruik van de dienstauto vanuit de genoemde wettelijke maar ook de fiscale kaders. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft geen enkele rol en verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van de dienstauto van de voorzitter van de Tweede Kamer. De gevraagde informatie over meereizende Kamerleden, rittenadministratie, kilometerprijs en reglement aangaande het gebruik van de dienstauto is daarom op mijn ministerie niet aanwezig.

 • Vraag 6
  Waarom worden Kamerleden wel naar Amsterdam meegenomen, maar niet naar andere steden?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Vraag 7
  Kunt u een overzicht geven wie, waar en wanneer plaatsneemt in de hier bedoelde dienstauto, en waar deze naartoe is gereden? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Vraag 8
  Is er betaald voor deze ritten? Zo ja, hoeveel? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Vraag 9
  Kunt u standaard deze rittenadministraties aan de Kamer doen toekomen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Vraag 10
  Welke kilometerprijs wordt hierbij gehanteerd?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Vraag 11
  Kunt u het reglement aangaande het gebruik van de dienstauto openbaar maken en aan de Kamer doen toekomen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 5.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z11718
Volledige titel: Het gebruik van de dienstauto, in relatie tot transparantie en verantwoording afleggen aan de Kamer
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-2698
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Öztürk over het gebruik van de dienstauto, in relatie tot transparantie en verantwoording afleggen aan de Kamer