Kamervraag 2017Z16747

De begroting van het Openbaar Lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2018

Ingediend 30 november 2017
Beantwoord 19 maart 2018 (na 109 dagen)
Indiener André Bosman (VVD)
Beantwoord door Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen begroting bestuur de nederlandse antillen en aruba financiën
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z16747.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-1475.html
 • Vraag 1
  Kent u de begroting van het Openbaar Lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2018?

  Ja.

 • Vraag 2
  In hoeverre bent u van mening dat de in de algemene toelichting onder het kopje subsidies beschreven algemene korting van 13,25% een teken is van goed bestuur?

  Het Openbaar Lichaam Bonaire dient, conform de wettelijke bepalingen, een sluitende begroting te presenteren. Daarbinnen is het aan het openbaar lichaam om beleidsmatige keuzes te maken. Ik begrijp uw zorgen over het korten van subsidies op diverse maatschappelijke instellingen. Daarom heb ik ook aan de eilandsraad en het bestuurscollege van Bonaire mijn kanttekeningen kenbaar gemaakt bij de goedkeuring van de begroting van 2018. Ik heb daarbij ook specifiek aandacht gevraagd voor het feit dat het van goed bestuur zou getuigen als betrokken en geraakte partijen tijdig geïnformeerd worden, zodat deze rekening kunnen houden met gemaakte beleidskeuzes. Getuige de grote maatschappelijke commotie, is mijn beeld dat dit nu onvoldoende is gebeurd.

 • Vraag 3
  In hoeverre bent u van mening dat deze algemene korting een kort-door-de-bocht-oplossing is voor een begroting die niet sluitend is?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat het toepassen van een algemene korting op de toegekende subsidies ook projecten raakt die voor de Bonairianen van groot belang zijn?

  Ik treed niet in de beleidsmatige afwegingen die het openbaar lichaam Bonaire maakt binnen het eigen begrotingskader. Het bestuurscollege van Bonaire heb ik verzocht mij nader te informeren over de consequenties van de bezuiniging op kwetsbare groepen in de samenleving. In hun reactie van 30 januari jl. staat het volgende. «Wij hebben op de eerste plaats moeten besluiten om te korten op bedrijfsvoering en zelfs in de formatieruimte van het ambtelijk apparaat. Alvorens daarop aanvullend over te gaan tot kortingen op subsidies voor sociale instellingen hebben wij een risicoanalyse uitgevoerd. Met het oog op de kwetsbare groepen in de samenleving, heeft deze analyse ons een beeld verschaft van de personele consequenties bij de instellingen, en daarmee samenhangend, van de risico’s ten aanzien van de continuïteit van de uitvoering van taken van sociale instellingen, met name waar het gaat om de uitvoering van wettelijke taken. Op basis van deze risicoanalyse hebben wij besloten, in ieder geval voor zeven (7) van de sociale instellingen, de vaststelling van de subsidiebedragen voor 2018 te heroverwegen.»

 • Mededeling - 13 december 2017

  In reactie op de aan mij gestelde vragen van het lid Bosman (VVD) over de begroting van het Openbaar Lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2018 (2017Z16747, ingezonden 30 november 2017), bericht ik u dat ik deze vragen zo snel mogelijk en gelijktijdig zal beantwoorden met de vragen die gesteld zijn door de leden Van den Berg (CDA) en Diertens (D66) (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2017–2018, nr. 613, ingezonden op 21 november 2017) en de vragen van het lid Bosman (VVD) (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2017–2018, nr. 614, ingezonden op 17 november 2017), met behulp van de verstrekte inlichtingen van de gezaghebber van Bonaire. Ik heb hem middels een ambtsbericht inlichtingen gevraagd, zoals ik u gemeld heb in mijn brief van 4 december jl. (kenmerk 2017-0000601137).


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z16747
Volledige titel: De begroting van het Openbaar Lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2018
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-1475
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Bosman over de begroting van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2018