Kamervraag 2017Z03446

Het bericht ‘Hoge NS bazen kregen half miljoen oprotpremie’

Ingediend 2 maart 2017
Beantwoord 17 maart 2017 (na 15 dagen)
Indieners Martijn van Helvert (CDA), Pieter Omtzigt (CDA)
Beantwoord door Jeroen Dijsselbloem (minister financiën) (PvdA), Sharon Dijksma (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (PvdA)
Onderwerpen ontslag werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z03446.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-1406.html
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van het artikel in de Telegraaf van 28 februari 2017 «Bijna 6 ton voor ontslagen NS-bobo's»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Vanaf wanneer was u op de hoogte van de uitkering van € 600.000 aan deze managers?

  Via het jaarverslag van NS heb ik kennis genomen van de beëindigingsvergoeding van twee managers.

 • Vraag 3
  Bent u op de hoogte van de reden van uitkering van deze vertrekregelingen voor beide managers? Zo nee, wilt u zich op de hoogte laten stellen en de reden aan de Kamer meedelen?

  De NS heeft mij het volgende laten weten: Vorig jaar is door de NS een nieuwe strategie vastgesteld («Spoorslags beter»). Onderdeel van de herijkte strategie is een wijziging in de topstructuur van NS. Om deze wijziging te realiseren zijn een aantal reorganisaties en aanpassingen in de organisatie en het management nodig geweest. Dit om de organisatie slagvaardiger en efficiënter te laten functioneren om zo betere prestaties te kunnen leveren voor de reiziger. Dit alles heeft ook geleid tot wijzigingen in bepaalde functies; er zijn functies bijgekomen, banen veranderd of verdwenen. In twee gevallen is hierbij besloten om met wederzijdse goedkeuring de arbeidsrelatie te beëindigen en zijn er individuele afspraken gemaakt over de beëindigingsvergoeding.

 • Vraag 4
  Heeft u toestemming gegeven voor deze vertrekregelingen voor beide managers? Zo ja, wanneer?

  Als aandeelhouder stel ik het beloningsbeleid van de raad van bestuur vast. Als aandeelhouder ga ik niet over de beloning, benoeming en het ontslag van overig personeel. Die verantwoordelijkheid ligt bij de raad van bestuur. De hoogte van de beëindigingsvergoeding is dan ook een aangelegenheid tussen werkgever en werknemer. De RvB behoeft mij niet om toestemming te vragen en heeft dat ook niet gedaan.

 • Vraag 5
  Houden deze vertrekregelingen verband met de fraude bij de NS i.v.m. de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg?

  De NS heeft mij laten weten dat het vertrek van beide managers geen verband houdt met de onregelmatigheden bij de aanbesteding van de concessie in Limburg.

 • Vraag 6
  Heeft de Raad van Commissarissen toestemming gegeven voor de uitkering van beide vertrekregelingen?

  Het ontslag van medewerkers van NS, niet zijnde leden van de raad van bestuur, is de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. Hiervoor is geen goedkeuring nodig van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen is over beide zaken wel geïnformeerd door de raad van bestuur.

 • Vraag 7
  Bent u bereid om de verslagen van de Raad van Commissarissen van de afgelopen twee jaren, voor zover zij betrekking hebben op de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg, alsnog aan te reiken aan de Kamer, indien nodig (deels) vertrouwelijk?

  Ik heb geen beschikking over de verslagen van de vergaderingen van de raad van commissarissen. Het is ook niet gebruikelijk dat dergelijke verslagen met de algemene vergadering van aandeelhouders worden gedeeld. Nadat de onregelmatigheden in Limburg waren geconstateerd, is er veelvuldig onderzoek gedaan waar ik de Kamer steeds over heb geïnformeerd. Bovendien hangt het vertrek van de twee managers niet samen met de onregelmatigheden in Limburg. Ik zie daarom nog steeds geen reden om van deze lijn af te wijken.

 • Vraag 8
  Deelt u de mening dat dit zeer ruime of zelfs te ruime vertrekregelingen zijn voor managers van de NS?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 9
  Kunt u deze vragen één voor één en uiterlijk 7 maart 2017 beantwoorden?

  De Kamervragen zijn op 2 maart ingezonden waarop ik u in de week van 13 maart de antwoorden stuur.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z03446
Volledige titel: Het bericht ‘Hoge NS bazen kregen half miljoen oprotpremie’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-1406
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van Helvert en Omtzigt over het bericht ‘Hoge NS bazen kregen half miljoen oprotpremie’