Kamervraag 2017Z01700

Het bericht dat er grote verontwaardiging heerst over de aanhouding van een 12-jarige jongen

Ingediend 3 februari 2017
Beantwoord 28 februari 2017 (na 25 dagen)
Indiener Tunahan Kuzu (DENK)
Beantwoord door Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen bestuursrecht openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z01700.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-1312.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Woede in Zuidoost om arrestatie 12-jarige jongen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u bereid deze zaak tot op de bodem uit te zoeken en de resultaten van dit onderzoek met de Kamer te delen? Zo nee, waarom niet?

  Het betreft hier een individuele lokale aangelegenheid waarover ook Raadsvragen zijn gesteld. Het is aan het lokale bevoegd gezag om hierop te reageren c.q. te acteren.

 • Vraag 3
  Kunt u uitsluiten dat racisme een rol heeft gespeeld bij de aanhouding van de jongen? Zo ja, waarop baseert u dit? Zo nee, wat voor actie gaat u ondernemen jegens de dienstdoende handhavers en politieagenten?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Begrijpt u de verontwaardiging die mensen voelen inzake de arrestatie van de jongen? Zo ja, wat gaat u doen om de spanningen, die zijn ontstaan na deze gebeurtenis, te verminderen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Wat gaat u eraan doen om de politie in de toekomst de-escalerend in plaats van escalerend op te laten treden?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 6
  Begrijpt u dat mensen, door het grote aantal gewelddadige (buitenproportionele) aanhoudingen die in de afgelopen jaren zijn verricht (sommige zelfs met de dood tot gevolg), zich niet meer veilig voelen ten opzichte van de ordehandhaving en dat hun vertrouwen in de mensen die veiligheid zouden moeten bieden is beschaamd? Zo ja, wat voor actie gaat u ondernemen om geweld bij de ordehandhaving uit te bannen en dit vertrouwen te herstellen? Zo nee, waarom niet?

  Ik verwijs u naar mijn brief aan uw Kamer van 4 oktober 2016.3

 • Vraag 7
  Wat voor keiharde maatregelen gaat u nemen om etnisch profileren bij de politie en de handhaving uit te bannen en de ordehandhaving te zuiveren van racistische cowboys?

  Zie antwoord vraag 6.

 • Vraag 8
  Erkent u dat etnisch profileren en racistisch gedrag van de ordehandhaving het structurele gevolg zijn van een cultuur waarin mensen van kleur en met een migrantenachtergrond worden achtergesteld? Zo ja, wat gaat u doen om die cultuur uit te bannen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 6.

 • Vraag 9
  Klopt het dat de betreffende jongen is gevraagd zijn identiteitsbewijs te tonen, terwijl de jongen nog niet valt onder de identificatieplicht? Zo ja, welke gevolgen heeft dit voor de dienstdoende handhaver? Zo nee, waarop baseert u dit?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 10
  Onderschrijft u dat de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) de wet niet kende?2 Zo ja, wat gaat u doen om te bewerkstelligen dat het nooit meer voorkomt dat een boa de wet niet kent? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 11
  Kunt u zich indenken dat een arrestatie met omstanders een enorme impact heeft op een 12-jarige jongen? Zo ja, wat gaat u ondernemen om te bewerkstelligen dat er voldoende nazorg is voor de desbetreffende jongen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 12
  Is er beleid omtrent de aanhouding van kinderen en biedt dit beleid voldoende handvaten voor politieagenten en ordehandhavers om op een zorgvuldige manier om te gaan? Zo ja, waarop baseert u dit? Zo nee, wat gaat u doen om beterschap te bewerkstelligen?

  Jeugdigen van 12 t/m 17 jaar vallen onder het jeugdstrafrecht. De rol van de politie wordt uitgevoerd conform het werkproces Jeugdige Verdachte, waarin staat beschreven op welke wijze met minderjarige verdachten wordt omgegaan. Dit is onderdeel van het basispolitieonderwijs, waarbij veel aandacht is voor de bejegening van jongeren en hun ouders, en het verhoren van minderjarige verdachten. Bejegening is ook geregeld in het onderdeel van de IBT trainingen.

 • Vraag 13
  Bent u bereid de opgelegde boete kwijt te schelden? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 14
  Bent u bereid excuses aan de jongen en zijn ouders aan te bieden met betrekking tot het buitenproportionele optreden van de politie?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 15
  Kunt u de jongen (psychologische) hulp aanbieden, temeer omdat de impact van de aanhouding groot is? Zo ja, hoe gaat u dit aanpakken? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 16
  Bent u bereid om in geval van aanhoudingen van minderjarigen en/of aanhoudingen waarbij veel (disproportioneel) geweld gebruikt wordt voortvarender te zijn met het bieden van (psychologische) hulp? Zo ja, hoe gaat u dit aanpakken? Zo nee, waarom niet?

  De noodzaak tot het aanbieden van psychologische hulp wordt per zaak beoordeeld.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z01700
Volledige titel: Het bericht dat er grote verontwaardiging heerst over de aanhouding van een 12-jarige jongen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-1312
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Kuzu over het bericht dat er grote verontwaardiging heerst over de aanhouding van een 12-jarige jongen