Kamervraag 2016Z24983

Het bericht dat de politie filmpjes van een arrestatie liet wissen

Ingediend 27 december 2016
Beantwoord 13 februari 2017 (na 48 dagen)
Indieners Manon Fokke (PvdA), Ahmed Marcouch (PvdA)
Beantwoord door Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z24983.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-1188.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Getuigen moesten beelden fatale arrestatie wissen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat verschillende mensen die met hun mobiele telefoon beelden maakten van een arrestatie in Maastricht van agenten die beelden moesten wissen? Zo ja, waarom moesten zij dat en hoeveel personen hebben beelden gewist? Zo nee, wat is er dan niet waar en hoe verhoudt zich dat tot wat getuigen in het genoemde artikel melden?

  Op dit moment loopt er een Rijksrechercheonderzoek naar dit incident. Ik kan u (nog) geen mededelingen doen over de bevindingen van het onderzoek.

 • Vraag 3
  Heeft de politie de bevoegdheid om burgers te vragen of te gelasten video- of fotobeelden te wissen? Of mag de politie zelf beelden van de camera of mobiele telefoon va een omstander wissen? Zo ja, waar ontleent de politie die bevoegdheid aan? Zo nee, waarom niet?

  De politie heeft geen bevoegdheid om beelden van burgers te wissen.
  In de praktijk kan het voorkomen, bijvoorbeeld bij medische calamiteiten dat de politie omstanders vraagt om beeldmateriaal vrijwillig te verwijderen, uit respect of compassie met de betrokkene(n). Hierbij is van belang dat er rondom het medische noodgeval evident geen sprake mag zijn van strafbare feiten, geweldsaanwending door de politie of het gebruik van strafvorderlijke bevoegdheden. Indien daar wel sprake van is, dient de politie zich te onthouden van een verzoek om het wissen van beelden.2 Deze beelden kunnen immers van belang zijn voor de waarheidsvinding.
  De politie mag burgers oproepen beelden niet te publiceren, zoals bijvoorbeeld recent is gebeurd bij een dodelijk ongeval waarbij een minderjarige jongen om het leven kwam. Ook denkbaar is dat politie een zodanige oproep doet in het kader van de openbare orde en veiligheid.

 • Vraag 4
  Mag de politie vanwege de privacy van een verdachte of een persoon die gearresteerd of gereanimeerd wordt aan omstanders vragen om beelden te wissen? Zo ja, welke gevolgen heeft het voor die omstander als hij geen gehoor geeft aan een dergelijke vraag? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Hebben zich burgers bij de politie gemeld met een klacht over het feit dat zij een filmpje of foto moesten wissen? Of zijn dergelijke meldingen op een andere manier bekend bij u? Zo ja, hoeveel meldingen betreft dit en wat is de aard van die meldingen

  Gedurende het onderzoek van de Rijksrecherche kan ik – gelet op de belangen van de opsporing – hierover geen mededelingen doen.

 • Vraag 6
  Is het al dan niet laten wissen van beelden door de politie ook onderwerp van onderzoek door de Rijksrecherche? Zo ja, kunt u de antwoorden op bovenstaande vragen dan geven na afronding van dat onderzoek?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Mededeling - 18 januari 2017

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het leden Marcouch en Fokke (beiden PvdA) van uw Kamer aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de politie filmpjes van een arrestatie liet wissen (ingezonden 27 december 2016) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z24983
Volledige titel: Vragen van de leden Marcouch en Fokke (beiden PvdA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de politie filmpjes van een arrestatie liet wissen (ingezonden 27 december 2016).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-1188
Volledige titel: Vragen van de leden Marcouch en Fokke (beiden PvdA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de politie filmpjes van een arrestatie liet wissen (ingezonden 27 december 2016).