Kamervraag 2016Z22347

Het lekken geheime politieinformatie naar de Telegraaf

Ingediend 29 november 2016
Beantwoord 1 februari 2017 (na 64 dagen)
Indiener Ahmed Marcouch (PvdA)
Beantwoord door Ard van der Steur (VVD)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z22347.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-1086.html
1. De Telegraaf, 24 november 2016
 • Vraag 1
  Kent u de berichten «Extremisme infiltreert» en «Moskee in greep terreur»?1

  Ja, ik heb kennisgenomen van de berichten.

 • Vraag 2
  Geeft de informatie in de genoemde stukken aanleiding om te veronderstellen dat er politieinformatie, die niet openbaar had mogen worden, bij de krant terecht is gekomen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

  Uit het berichtgeving volgt dat de betreffende politieman en politicus toegang tot de genoemde informatie zouden hebben gehad. Zoals gebruikelijk doe ik geen mededelingen over operationele aangelegenheden. Niet alleen kunnen eventuele lopende onderzoeken door rapportage aan de Kamer worden geschaad, ook wordt in beginsel geen informatie verstrekt aan de Kamer over individuele politiemedewerkers. Om deze reden kan ik geen nader antwoord geven op uw vragen.

 • Vraag 3
  Welke politiediensten hadden toegang tot deze informatie?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Hebben of hadden de in het bericht genoemde politieman en politicus toegang tot deze informatie?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Acht u het mogelijk dat door het lekken van deze informatie lopend onderzoek is geschaad en dat daardoor verdachten van ernstige strafbare feiten hun straf ontlopen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 6
  Acht u het mogelijk dat vanwege de gelekte informatie tevens informatie over de werkwijze van de politie bekend is geworden die niet bekend had mogen worden? Zo ja, wat zijn de gevolgen voor toekomstig onderzoek naar antidemocratische invloeden binnen moskeeën? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Mededeling - 21 december 2016

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Marcouch (PvdA) van uw Kamer aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het lekken van geheime politieinformatie naar de Telegraaf (ingezonden 28 november 2016) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z22347
Volledige titel: Het lekken geheime politieinformatie naar de Telegraaf
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-1086
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Marcouch over het lekken van geheime politieinformatie naar de Telegraaf