Kamervraag 2016Z22256

Het artikel 'Qatar financiert omstreden Deense moskee via Den Haag'

Ingediend 25 november 2016
Beantwoord 19 december 2016 (na 24 dagen)
Indieners Machiel de Graaf (PVV), Raymond de Roon (PVV)
Beantwoord door Bert Koenders (minister buitenlandse zaken) (PvdA), Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z22256.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-803.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Qatar financiert omstreden Deense moskee via Den Haag»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Vindt u het wenselijk dat ambassades in Nederland gebruikt worden om islamitische infrastructuur in binnen- en buitenland te financieren? Zo ja, waarom?

  In beginsel zijn religieuze instellingen vrij om financiering vanuit binnen- of buitenland aan te trekken. Op het moment dat het niet transparant is op welke wijze financiering verkregen wordt ontstaat er een risico op buitenlandse beïnvloeding die bijdraagt aan anti-integratief, antidemocratisch of onverdraagzaam gedrag. Deze vormen van financiering beschouwt het kabinet als onwenselijk. Het kabinet stelt daarom nadere regels op over de transparantie van financieringsstromen. U bent hierover op 4 december jongstleden schriftelijk geïnformeerd.

 • Vraag 3
  Bent u bekend met andere gevallen waarin ambassades gebruikt worden om geld door te sluizen naar islamitische infrastructuur of -organisaties in Nederland of het buitenland en bent u bereid hier onderzoek naar te doen? Zo neen, waarom niet?

  De ambassade van Qatar in Nederland is tevens geaccrediteerd voor Denemarken. De kwestie die speelt rondom de financiering van de moskee in Kopenhagen, is daarmee primair een bilaterale aangelegenheid tussen Denemarken en Qatar. De keuze om maatregelen hierover te nemen ligt bij Denemarken. Voor de kabinetsreactie op deze zaak verwijs ik u door naar de Kamerbrief over dit onderwerp van 5 december jongstleden.2

 • Vraag 4
  Bent u bereid de ambassadeur van Qatar de deur te wijzen vanwege deze praktijken, indien het in de publicatie van NRC gestelde juist blijkt te zijn? Zo neen, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 3.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z22256
Volledige titel: Het artikel 'Qatar financiert omstreden Deense moskee via Den Haag'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-803
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden De Graaf en De Roon over het artikel "Qatar financiert omstreden Deense moskee via Den Haag"