Kamervraag 2016Z12974

De handreiking schriftelijk euthanasieverzoek

Ingediend 24 juni 2016
Beantwoord 6 juli 2016 (na 12 dagen)
Indieners Kees van der Staaij (SGP), Carla Dik-Faber (CU)
Beantwoord door Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen ethiek openbare orde en veiligheid organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z12974.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-3054.html
 • Vraag 1
  Herinnert u zich uw antwoorden op eerdere vragen over de handreiking schriftelijk euthanasieverzoek?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het antwoord op vraag vijf geen antwoord is op de gestelde vraag? Zou u deze vraag alsnog willen beantwoorden?

  De tekst van de handreiking verwijst naar de beoordeling die van de arts wordt verwacht. De zin staat in een alinea waarin specifiek gesproken wordt over hoe om te gaan met een euthanasieverzoek wanneer de patiënt dementie heeft. Door de zin in deze context te lezen is naar onze mening de boodschap duidelijk. Bij patiënten met gevorderde dementie kan het lastig zijn om ondraaglijk lijden vast te stellen.
  In overleg hebben de leden van de werkgroep «Schriftelijke wilsverklaring euthanasie» dan ook besloten de passage niet aan te passen.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat de opmerking: «Patiënten met gevorderde dementie wekken soms de indruk niet ondragelijk te lijden aan de dementie» in de brochure verwarrend is voor zowel artsen als het publiek? Deelt u voorts de mening dat deze verwarring onwenselijk is? Zo ja, bent u bereid de tekst van de handreiking in overleg met de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) aan te passen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z12974
Volledige titel: De handreiking schriftelijk euthanasieverzoek
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-3054
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Dik-Faber en Van der Staaij over de handreiking schriftelijk euthanasieverzoek