Kamervraag 2016Z10311

Het bericht ‘Gelijke rechten voor Poolse truckers’

Ingediend 26 mei 2016
Beantwoord 23 juni 2016 (na 28 dagen)
Indiener Paul Ulenbelt
Beantwoord door Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen arbeidsvoorwaarden belasting financiën werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z10311.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-2941.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht «Gelijke rechten voor Poolse truckers»?1

  Ik heb kennis genomen van de uitspraak van de rechter. Op de inhoud van de zaak die de FNV heeft aangespannen op basis van onderzoek van de Inspectie SZW ter ondersteuning van cao-naleving, ga ik verder niet in. Wel kan ik zeggen dat ik in het algemeen erg hecht aan fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers, juist ook in de transportsector.

 • Vraag 2
  Gaan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en de Belastingdienst door deze uitspraak premies en belastingen innen? Zo ja, is dit altijd het geval? Zo nee, waarom niet?

  Als buitenlandse werknemers, zoals deze Poolse truckers, in Nederland loon- of inkomstenbelasting over hun loon verschuldigd zijn, dan leidt de verplichting tot het betalen van een hoger loon (cao-loon) tot een hogere verschuldigdheid van die belasting. Ditzelfde geldt in principe ook voor de verschuldigdheid van premies als de betrokken werknemers verplicht verzekerd zijn onder het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid. De heffing door de Belastingdienst geschiedt via een aangifte inkomstenbelasting of via de loonheffingen.

 • Vraag 3
  Is er een standaard procedure bij het UWV om bij gerechtelijke uitspraken over loonvordering premies te verhalen?

  De verantwoordelijkheid voor (na)heffing en inning van premies is neergelegd bij de Belastingsdienst, en is daarom geen taak van het UWV. Het UWV heeft dan ook geen standaard procedure om bij gerechtelijke uitspraken over loonvordering premies te verhalen. De Belastingdienst heeft ook geen standaard procedure om gerechtelijke uitspraken over loonvordering premies te verhalen en dat is ook niet nodig. Als de werkgever het te weinig betaalde loon alsnog betaalt, moet deze werkgever op dat moment loonheffingen inhouden en afdragen. Dat gebeurt dus op dezelfde manier als zou zijn gebeurd als de werkgever van meet af aan het juiste loon had betaald.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z10311
Volledige titel: Het bericht ‘Gelijke rechten voor Poolse truckers’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-2941
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Ulenbelt over het bericht ‘Gelijke rechten voor Poolse truckers’