Kamervraag 2016Z04571

Het bericht dat het ziekteverzuim onder de politieagenten explodeert

Ingediend 4 maart 2016
Beantwoord 31 maart 2016 (na 27 dagen)
Indiener Nine Kooiman (SP)
Beantwoord door Ard van der Steur (minister veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z04571.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-307.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht dat het ziekteverzuim onder politieagenten explodeert?1

  Gelijktijdig met de beantwoording van deze Kamervragen, informeer ik uw Kamer bij brief over de ontwikkeling van het ziekteverzuim en de maatregelen die de politie neemt om dit terug te dringen. In deze brief benadruk ik dat het welzijn van politiemedewerkers en het ziekteverzuim de volle aandacht heeft. Als een politiemedewerker dan toch iets overkomt of ziek wordt, wil de politie de medewerker zo goed mogelijk ondersteunen en re-integratie bevorderen.

 • Vraag 2
  Wat gaat u doen om het ziekteverzuim onder politieagenten terug te brengen?

  Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik u naar voornoemde brief aan uw Kamer waarin de maatregelen worden genoemd die de politie neemt om het ziekteverzuim terug te dringen.

 • Vraag 3
  Bent u het eens met Centrale Ondernemingsraad van de politie dat het verzuim te maken heeft met de onzekerheid van de herplaatsing? Zo nee, wat is volgens u dan wel de reden?

  Er zijn meerdere factoren van invloed op het ziekteverzuim. In mijn brief aan uw Kamer ga ik daar nader op in en geef ik aan dat de personele reorganisatie in zijn algemeenheid een langdurige onzekerheid kan veroorzaken bij een deel van de politiemedewerkers. Op basis van diverse studies en ervaringsgegevens binnen de politie, kan met enige terughoudendheid gesteld worden dat de personele reorganisatie en de gevolgen één van de verklarende factoren kan zijn voor het stijgende ziekteverzuim.

 • Vraag 4
  Bent u van mening dat de taskforce die in 2014 is opgericht niet heeft gewerkt?

  Nee, die mening ben ik niet toegedaan. Zoals ik ook heb aangegeven in mijn beantwoording van Kamervragen van het lid Van Toorenburg over dit onderwerp, heeft de Taskforce langdurig ziekteverzuim juist positieve resultaten behaald. Tot op heden heeft de Taskforce meer dan 1.800 langdurig verzuimdossiers succesvol kunnen sluiten.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z04571
Volledige titel: Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat het ziekteverzuim onder de politieagenten explodeert (ingezonden 4 maart 2016).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-307
Volledige titel: Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat het ziekteverzuim onder de politieagenten explodeert (ingezonden 4 maart 2016).