Kamervraag 2015Z18309

Het splitsen van het ministerie van Veiligheid en Justitie om de rechtsstatelijke taak en de veiligheidstaak weer uit elkaar te halen

Ingediend 6 oktober 2015
Beantwoord 12 november 2015 (na 37 dagen)
Indieners Michiel van Nispen (SP), Nine Kooiman (SP)
Beantwoord door Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen bestuur openbare orde en veiligheid organisatie en beleid rijksoverheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2015Z18309.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-540.html
 • Vraag 1
  Kunt u uw uitspraken over het in de toekomst opdelen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie nader toelichten?1
 • Vraag 2
  Kunt u beargumenteren waarom u het goed zou vinden als de «rechtsstatelijke taak» en de «veiligheidstaak» van het Ministerie van Veiligheid en Justitie verder uit elkaar getrokken zouden worden?
 • Vraag 3
  Hoe zou dat volgens u idealiter moeten gebeuren?
 • Vraag 4
  Op welke termijn zou dat volgens u plaats moeten vinden?
 • Vraag 5
  Hoe ingrijpend is volgens u een dergelijke splitsing, bijvoorbeeld als het gaat om het weer onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken brengen van de Nationale Politie?
 • Vraag 6
  Hoeveel voorbereidingstijd zou daar volgens u voor nodig zijn?
 • Vraag 7
  Bent u bereid op korte termijn op ambtelijk niveau voorbereidingen hiervoor te laten treffen, bijvoorbeeld door diverse scenario’s uit te laten werken, op grond waarvan vervolgens keuzes gemaakt kunnen worden? Zo niet, waarom niet?
 • Vraag 8
  Bent u bereid hierover te spreken met de Minister van Veiligheid en Justitie, en deze zo nodig te overtuigen van de noodzaak om de rechtsstatelijke taak van de veiligheidstaak te scheiden? Zo niet, waarom niet?
 • Mededeling - 29 oktober 2015

  Hierbij deel ik u mede dat de aan mij gestelde vragen van de leden Van Nispen en Kooiman (beiden SP) over het splitsen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie om de rechtsstatelijke taak en de veiligheidstaak weer uit elkaar te halen (ingezonden op 6 oktober jl. met kenmerk 2015Z18309), niet binnen de termijn van drie weken kunnen worden beantwoord. De afstemming van de beantwoording vergt extra tijd. Uw Kamer ontvangt de antwoorden zo spoedig mogelijk.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2015Z18309
Volledige titel: Het splitsen van het ministerie van Veiligheid en Justitie om de rechtsstatelijke taak en de veiligheidstaak weer uit elkaar te halen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-540
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Kooiman over het splitsen van het ministerie van Veiligheid en Justitie om de rechtsstatelijke taak en de veiligheidstaak weer uit elkaar te halen