Kamervraag 2015Z17325

Het bericht “Krimpbeleid Oost-Groningen zorgwekkend”

Ingediend 24 september 2015
Beantwoord 6 oktober 2015 (na 12 dagen)
Indieners Betty de Boer (VVD), Hayke Veldman (VVD)
Beantwoord door Stef Blok (minister zonder portefeuille ) (VVD)
Onderwerpen bestuur gemeenten huisvesting organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2015Z17325.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-199.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Krimpbeleid Oost-Groningen zorgwekkend»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u aangeven aan welke voorwaarden de decentralisatie-uitkering Bevolkingsdaling voor Oost-Groningen van 2.242.805 euro voor de periode 2016–20202 is gebonden?

  De middelen zijn onderdeel van het gemeentefonds en daarmee niet aan voorwaarden gebonden.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat de negatieve gevolgen van krimp primair regionaal aangepakt moeten worden en dat de uitkering uit het Gemeentefonds als secundair ter ondersteuning van de regionale plannen gezien moet worden?

  Het kabinet is van oordeel dat het vraagstuk van bevolkingsdaling is gebaat bij een integrale en gemeenteoverstijgende aanpak. De toekenning van de uitkering aan één centrumgemeente per krimpregio beoogt een dergelijke aanpak te stimuleren.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat Oost-Groningen een voorbeeld mag nemen aan bijvoorbeeld de Marne en Eemsdelta, en bent u bereid om met de regio en de provincie in gesprek te gaan om de plannen voor krimp hier te stimuleren? Zo nee, waarom niet?

  Leren van andere regio’s/gemeenten is goed en er wordt van elkaar geleerd in Groningen. Ik moet wel wijzen op het feit dat de vergelijkbaarheid ook beperkt is. In het geval van Eemsdelta gaat het om een samenwerking van vier gemeenten, De Marne is een gemeente die nog niet structureel in regionaal verband samenwerkt (al is hier een groeiende oriëntatie in die richting waarneembaar), terwijl het in het geval van Oost-Groningen om zeven gemeenten gaat.
  Zoals ik in de beantwoording van de vragen van de leden Albert de Vries en Van Dekken heb aangegeven, werk ik al jaren samen met de provincie en de regio op het krimpbeleid.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2015Z17325
Volledige titel: Vragen van de leden Veldman en De Boer (beiden VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister voor Wonen en Rijksdienst over het bericht «Krimpbeleid Oost-Groningen zorgwekkend» (ingezonden 24 september 2015).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-199
Volledige titel: Vragen van de leden Veldman en De Boer (beiden VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister voor Wonen en Rijksdienst over het bericht «Krimpbeleid Oost-Groningen zorgwekkend» (ingezonden 24 september 2015).