Kamervraag 2014Z13955

Schendingen van de privacy bij het bellen van het alarmnummer

Ingediend 11 augustus 2014
Beantwoord 22 september 2014 (na 42 dagen)
Indieners Agnes Wolbert (PvdA), Lea Bouwmeester (PvdA)
Beantwoord door Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD), Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z13955.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-55.html
 • Vraag 1
  Herinnert u zich de vragen en de bezwaren van de PvdA fractie, over het feit dat op internet per (huis-) adres zichtbaar is of ambulance, politie of brandweer aanwezig is of is geweest?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat de privacy geschonden wordt wanneer per adres nagegaan kan worden of hier een hulpdienst is geweest?

  Ik vind het vanuit privacy-oogpunt onwenselijk dat informatie uit pagingberichten van de hulpdiensten langdurig zichtbaar is op internetsites. Ik streef er dan ook naar om dit in de toekomst te voorkomen.
  In Noord-Nederland is ervaring opgedaan met een andere werkwijze, waarbij in de meeste oproepen geen locatie-informatie meer wordt verstrekt aan de ambulances. Deze werkwijze spreekt mij aan, daarom heb ik – met mijn ambtgenoot van VWS voor wat betreft de ambulancezorg – de hulpdiensten verzocht om ons te informeren over de landelijke toepasbaarheid hiervan.
  Het is echter mogelijk dat de operationele noodzaak om locatie-informatie te gebruiken in pagingberichten blijft bestaan. Daarom wordt in het kader van een aanbesteding van een nieuw pagingsysteem ook onderzocht of versleuteling van pagingberichten financieel en praktisch uitvoerbaar is.
  Later dit jaar zal ik uw Kamer over het bovenstaande nader informeren.

 • Vraag 3
  Waarom is in sommige veiligheidsregio’s het adres afgeschermd en in andere regio’s niet?

  Meldkamers zijn op dit moment nog regionaal georganiseerd waardoor er diversiteit bestaat tussen inrichting en de werkwijze van de verschillende meldkamers. Deze diversiteit – en de nadelen die daarmee gepaard gaan – is één van de redenen om te komen tot een landelijke meldkamerorganisatie. Over de voortgang hiervan heb ik u per brief van 2 juli 2014 geïnformeerd.

 • Vraag 4
  Waarom bent u al meer dan een jaar aan het onderzoeken hoe deze schending van de privacy kan worden voorkomen, terwijl de oplossing in sommige regio's al wordt toegepast? Wanneer komt u met de resultaten van dit onderzoek?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Kunt u er voor zorgen dat in alle veiligheidsregio's de adressen worden afgeschermd zodat de privacy van de betrokken personen op die manier wordt geborgd? Zo ja, op welke termijn kunt u hiervoor zorgen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Mededeling - 4 september 2014

  Hierbij bericht ik u, mede namens de Minister van Volksgezondheid welzijn en Sport, dat de schriftelijke vragen van de leden Bouwmeester en Wolbert (PvdA) over schendingen van de privacy bij het bellen van het alarmnummer (ingezonden 11 augustus 2014) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z13955
Volledige titel: Schendingen van de privacy bij het bellen van het alarmnummer
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-55
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Bouwmeester en Wolbert over schendingen van de privacy bij het bellen van het alarmnummer