Kamervraag 2014Z06809

Het bericht dat Rusland af wil van het huidige belastingverdrag met Nederland

Ingediend 14 april 2014
Beantwoord 25 april 2014 (na 11 dagen)
Indiener Arnold Merkies
Beantwoord door Eric Wiebes (staatssecretaris financiën) (VVD)
Onderwerpen belasting financiën internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z06809.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-1799.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht «Rusland wil af van huidig belastingverdrag met Nederland»?1

  De Russische staatssecretaris van Financiën, Sergey Shatalov, heeft mij per brief van 30 december 2013 benaderd over een partiële herziening van het Russisch-Nederlandse belastingverdrag uit 1996. Als beweegreden heeft Rusland aangevoerd van mening te zijn dat de ontwikkelingen op het gebied van internationale belastingheffing die na het overeenkomen van het onderhavige verdrag zich hebben voorgedaan vragen om aanpassing in lijn met de actuele versie van het OESO-modelverdrag. Het is heel gebruikelijk dat een verdragsland een ander verdragsland benadert over een aanpassing van een bestaand bilateraal (belasting)verdrag. Dit geldt te meer indien het desbetreffende verdrag niet meer van recente datum is, zoals het onderhavige belastingverdrag met Rusland dat op 16 december 1996 is ondertekend. In reactie op het verzoek uit Rusland heb ik dan ook voorgesteld dat op ambtelijk niveau besprekingen worden aangegaan over een mogelijke aanpassing van het belastingverdrag tussen de beide landen. Inmiddels is voor juni van dit jaar een (eerste) ambtelijke onderhandelingsronde gepland.
  Uw Kamer wordt door de Minister van Buitenlandse Zaken door middel van periodiek verstrekte lijsten op de hoogte gesteld van in onderhandeling zijnde ontwerp-verdragen, bilaterale belastingverdragen daaronder begrepen. In de lijst van per 31 maart 2014 in onderhandeling zijnde ontwerp-verdragen die per brief van 7 april 2014 naar Uw Kamer is verzonden_, is ook de herziening van het bilaterale belastingverdrag met de Russische Federatie vermeld.

 • Vraag 2
  Kunt u uiteenzetten welke redenen Rusland heeft aangevoerd om het verdrag aan te passen?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Wanneer heeft Rusland Nederland benaderd om aanpassingen in het verdrag aan te brengen?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Wanneer was het kabinet van plan om de Kamer hierover te informeren?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Welke reactie heeft u gegeven op het verzoek van Rusland om het verdrag aan te passen?

  Zie antwoord vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z06809
Volledige titel: Het bericht dat Rusland af wil van het huidige belastingverdrag met Nederland
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-1799
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Merkies over het bericht dat Rusland af wil van het huidige belastingverdrag met Nederland