Kamervraag 2014Z06302

Het bericht dat een deel van de Nederlandse jihadstrijders in Syrië studiefinanciering ontvangt

Ingediend 7 april 2014
Beantwoord 16 juni 2014 (na 70 dagen)
Indieners Harm Beertema (PVV), Geert Wilders (PVV)
Beantwoord door Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
Onderwerpen beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z06302.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-2221.html
1. De Telegraaf, 4 april 2014
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Studiefinanciering voor jihadstrijders»1, waarin de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) aangeeft signalen te hebben ontvangen dat een deel van de Nederlandse jihadstrijders in Syrië studiefinanciering ontvangt?

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat studiefinanciering nooit een instrument kan zijn om jonge jihadisten die zich in naam van de islam overgeven aan geweld en terreur tegen onder meer christenen, financieel te ondersteunen?

  Recent is gebleken dat enkele uitgereisde jihadstrijders studiefinanciering ontvingen. Studiefinanciering heeft tot doel jonge mensen die het talent en de motivatie daartoe bezitten financieel in staat te stellen een studie te volgen. Echter, daar het hier om personen gaat die aansluiting zoeken en vinden bij aan Al-Qa’ida gelieerde strijdgroepen in bijvoorbeeld Syrië, komen de doel- en rechtmatigheid van het gebruik van studiefinanciering in het geding. Wanneer dergelijke concrete gevallen zich voordoen, wordt studiefinanciering daarom direct stopgezet. Ook eventuele sociale uitkeringen van uitgereisde jihadstrijders worden direct stopgezet. Het is niet ondenkbaar dat zich in de toekomst meer gevallen gaan voordoen. Samen met mijn collega van Veiligheid en Justitie zet ik mij daarom blijvend in om studiefinanciering in voornoemde gevallen snel stop te zetten.
  In het belang van de effectiviteit van de aanpak doe ik geen mededelingen over concrete gevallen. Wel kan ik melden dat daar waar studiefinanciering aan de orde was, deze inmiddels is stopgezet.

 • Vraag 3
  Bent u bereid om met spoed, eventueel per algemene maatregel van bestuur, een maatregel om de studiefinanciering stop te zetten, toe te voegen aan reeds in gang gezette maatregelen, zoals als het laten vervallen van paspoorten en het bevriezen van financiële tegoeden van deze jihadstrijders? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Mededeling - 22 mei 2014

  Hierbij bericht ik u dat de schriftelijke vragen van de leden Beertema en Wilders (beiden PVV) over het bericht dat een deel van de Nederlandse jihadstrijders in Syrië studiefinanciering ontvangt (ingezonden 7 april 2014, 2014Z06302) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z06302
Volledige titel: Het bericht dat een deel van de Nederlandse jihadstrijders in Syrië studiefinanciering ontvangt
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-2221
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Beertema en Wilders over het bericht dat een deel van de Nederlandse jihadstrijders in Syrië studiefinanciering ontvangt