Kamervraag 2014Z05738

‘Spookstemmen’ en onregelmatigheden bij de gemeenteraadsverkiezingen 2014

Ingediend 28 maart 2014
Beantwoord 7 april 2014 (na 10 dagen)
Indiener Joost Taverne (VVD)
Beantwoord door Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen bestuur gemeenten recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z05738.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-1716.html
 • Vraag 1
  Kent u het feit dat er in 235 gemeenten afwijkingen zijn geconstateerd tussen het aantal opgekomen kiezers en het aantal getelde stembiljetten, en dat er in totaal zo’n 7.387 spookstemmen zouden zijn uitgebracht?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de verklaring van de secretaris-directeur van de Kiesraad dat de onregelmatigheden zijn veroorzaakt door het feit dat het tellen van de stemmen nog steeds met de hand gedaan wordt? Zo nee, bent u bereid om te laten onderzoeken hoe deze afwijkingen precies zijn veroorzaakt?

  Ik verwijs naar mijn antwoord op de vragen 2, 4 en 5 van het lid Klein (50PLUS)2.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat elektronisch stemmen de oplossing is ter voorkoming van deze afwijkingen, en zo ja, bent u bereid om, zodra dat technisch veilig kan, elektronisch stemmen zo snel mogelijk te herintroduceren om dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen? Zo ja, bent u bereid om het traject naar elektronisch stemmen, zoals geschetst op pagina 7 van uw brief over elektronisch stemmen en tellen van 21 maart 2014 (Kamerstuk 33 829 nr. 3), waar mogelijk te versnellen?

  Ik zie geen mogelijkheid om een ander tijdpad te volgen dan is weergegeven in het kabinetsstandpunt over het advies van de Commissie elektronisch stemmen in het stemlokaal (de commissie-Van Beek)3. Voor het overige verwijs ik naar mijn antwoord op vraag 6 van het lid Klein (50PLUS).


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z05738
Volledige titel: ‘Spookstemmen’ en onregelmatigheden bij de gemeenteraadsverkiezingen 2014
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-1716
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Taverne over ‘spookstemmen’ en onregelmatigheden bij de gemeenteraadsverkiezingen 2014