Kamervraag 2013Z20418

De signalen dat de Amerikaanse NSA ook topmensen uit het bedrijfsleven afluistert

Ingediend 25 oktober 2013
Beantwoord 29 oktober 2013 (na 4 dagen)
Indieners Gerard Schouw (D66), Kees Verhoeven (D66)
Beantwoord door Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD), Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen economie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid staatsveiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z20418.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-349.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «Snowden leaks: France summons US envoy over NSA surveillance claims»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u ingaan op de suggestie dat niet alleen mogelijke terroristen worden afgeluisterd, maar ook mensen uit het bedrijfsleven, en hierbij ook berichten over het Braziliaanse Petrobras betrekken?2

  Het kabinet acht op zichzelf het intercepteren van metadata en het analyseren daarvan in zijn algemeenheid een aanvaardbare methode in het kader van onderzoek naar terroristen, andere gevaren voor de nationale veiligheid of in het kader van militaire operaties (zie art. 26 en 27 van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten). Het afluisteren van telefoonverkeer en het aftappen van emailverkeer in Nederland door inlichtingen- en veiligheidsdiensten kan alleen geschieden binnen de kaders van de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en alleen op last van de desbetreffende ministers. Iedere andere vorm is niet acceptabel.

 • Vraag 3
  Kunt u uitsluiten dat de Amerikaanse veiligheidsdiensten voor economische doeleinden Nederlandse bedrijven in Nederland bespioneren?

  De AIVD doet onderzoek naar spionage van buitenlandse mogendheden ten behoeve van de nationale veiligheid. In het openbaar kunnen geen mededelingen worden gedaan over de werkwijze en het kennisniveau van AIVD, inclusief voorbeelden van bedrijfsspionage.

 • Vraag 4
  Hoeveel voorbeelden van dergelijke bedrijfsspionage zijn bij u bekend, om welke sectoren gaat het en wat gaat u hieraan doen?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Welke risico’s lopen het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse burger door spionage voor economische doeleinden?

  De AIVD heeft herhaaldelijk gewezen op de risico’s voor spionage, onder meer in het jaarverslag 2012 (Kamerstuk 30 977, nr. 52). Het Cyber Security Beeld Nederland (Kamerstuk 26 643, nr. 285), dat onder coördinatie van de minister van Veiligheid en Justitie tot stand is gekomen, benoemt digitale spionage als één van de grootste dreigingen voor overheid en bedrijfsleven. Bovendien blijft de kwetsbaarheid van ICT onverminderd hoog.

 • Vraag 6
  In hoeverre is en blijft bedrijfsspionage een prioriteit voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)?

  De AIVD doet onderzoek naar spionage van buitenlandse mogendheden ten behoeve van de nationale veiligheid. Bovendien ondersteunt de AIVD de vitale sectoren met het verbeteren van de veiligheid. U bent hierover onder meer geïnformeerd in het jaarverslag 2012. Onderzoek naar bedrijfsspionage buiten het kader van de nationale veiligheid is geen taak van de AIVD, dit is een zaak van de bedrijven zelf (waar de AIVD ze wel bij steunt met de Kwetsbaarheidsanalyse Spionage en advies).

 • Vraag 7
  Bent u bereid een expliciet signaal aan de Verenigde Staten te geven dat bedrijfsspionage niet past in een relatie tussen bevriende landen?

  Ja, zie de activiteiten zoals beschreven in mijn brief van 28 oktober 2013.

 • Vraag 8
  Bent u bereid deze vragen voor maandag 28 oktober a.s. 12.00 uur te beantwoorden?

  Zie antwoord vraag 7.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z20418
Volledige titel: De signalen dat de Amerikaanse NSA ook topmensen uit het bedrijfsleven afluistert
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-349
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Verhoeven en Schouw over de signalen dat de Amerikaanse NSA ook topmensen uit het bedrijfsleven afluistert