Kamervraag 2013Z19860

Integriteitsonderzoeken onder gevangenispersoneel

Ingediend 16 oktober 2013
Beantwoord 19 december 2013 (na 64 dagen)
Indiener Nine Kooiman (SP)
Beantwoord door Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen bestuur organisatie en beleid rijksoverheid werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z19860.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-812.html
1. «Ontslag uit de gevangenis», Elsevier, 14 september 2013
2. «Ontslag uit de gevangenis», Elsevier, 14 september 2013
3. «Ontslag uit de gevangenis», Elsevier, 14 september 2013
4. Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, Aanhangsel van de Handelingen n…
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het feit dat jaarlijks gemiddeld 35 medewerkers in gevangenissen worden ontslagen wegens integriteitsschendingen?1 Wat is uw verklaring voor de grote verschillen tussen de inrichtingen?2

  De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) pakt geconstateerde integritsschendingen direct aan. In 2010 heeft DJI een vernieuwde gedragscode ingevoerd waardoor er een sterkere bewustwording van integriteit binnen de inrichtingen is. De lichte stijging van het aantal strafontslagen in 2011 en 2012 houdt mogelijk hiermee verband. De verschillen per inrichting kunnen deels worden verklaard door de omvang van de inrichtingen. Ook waren er bepaalde inrichtingen met naar verhouding meer integriteitsschendingen. Daaraan is door de leiding van DJI extra aandacht besteed.

 • Vraag 2
  Wat is uw verklaring voor het feit dat het aantal strafontslagen ieder jaar stijgt?3 4

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Wat is uw reactie op de kritische opmerkingen over het Bureau Veiligheid & Integreit, dat dit geen onafhankelijke instantie is, partijdig zou zijn ten faveure van de inrichting en dat het Bureau soms wordt ingezet om lastige medewerkers er uit te werken? Kunt u uw antwoord toelichten?

  Het Bureau Veiligheid & Integriteit (BV&I) valt rechtstreeks onder de hoofddirecteur van DJI. De onderzoeken voldoen aan de gestelde eisen van zorgvuldigheid, zoals het toepassen van hoor en wederhoor. Onderzoeken van BV&I blijken ook in rechterlijke procedures de toets der kritiek te kunnen doorstaan.

 • Vraag 4
  Hoe is het gesteld met de bescherming van klokkenluiders binnen het gevangeniswezen? Worden mensen die misstanden melden of kritiek uiten voldoende beschermd? Kunt u uw antwoord toelichten?

  DJI werkt conform het Besluit van 15 december 2009, houdende een regeling voor het melden van een vermoeden van een misstand bij de sectoren Rijk en Politie (Staatsblad Jaargang 2009, Nr. 572). In deze «klokkenluidersregeling» van het Rijk is geregeld dat werknemers bij de overheid vermoedens van misstanden bij overheidsorganisaties moeten kunnen melden zonder dat zij ten gevolge van die melding nadelen ondervinden. Dit besluit wordt door DJI onverkort toegepast. Hierdoor is een adequate bescherming van melders van vermeende misstanden binnen het gevangeniswezen gewaarborgd.

 • Vraag 5
  Is het waar dat geregeld de melder wordt overgeplaatst of zelfs er uit wordt gewerkt, maar dat het eigenlijke probleem niet wordt opgelost?

  Nee, dat is niet waar.

 • Vraag 6
  Ziet u mogelijkheden maatregelen te nemen om melders van misstanden in het gevangeniswezen betere bescherming te bieden, zodat problemen kunnen worden opgelost en deze klokkenluiders zelf niets hoeven te vrezen, waardoor de integriteit binnen het gevangeniswezen zal toenemen? Zo ja, welke?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Mededeling - 6 november 2013

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Kooiman (SP) van uw Kamer aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over integriteitsonderzoeken onder gevangenispersoneel (ingezonden 16 oktober 2013) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z19860
Volledige titel: Integriteitsonderzoeken onder gevangenispersoneel
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-812
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Kooiman over integriteitsonderzoeken onder gevangenispersoneel