Kamervraag 2013Z19525

Een politie-inval naar aanleiding van een WhatsApp-bericht

Ingediend 11 oktober 2013
Beantwoord 15 november 2013 (na 35 dagen)
Indiener Gerard Schouw (D66)
Beantwoord door Ivo Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen recht staatsrecht strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z19525.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-526.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Privacy in 2013: Politie aan de deur na WhatsApp-bericht»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat de politie een inval heeft gedaan naar aanleiding van een verkeerd geïnterpreteerd bericht op WhatsApp? Zo ja, wat is uw beoordeling hiervan?

  Nee. In een persbericht heeft de politie toegelicht dat betrokkene is aangesproken naar aanleiding van een tip dat hij mogelijk iets van plan zou zijn met een bom.2

 • Vraag 3
  Is het gebruikelijk dat berichten op WhatsApp afgetapt en gemonitord worden? Gebeurt dit incidenteel of structureel?

  WhatsApp is een communicatievorm via internet. Sinds een aantal jaren is het mogelijk om een internettap in te zetten als opsporingsmiddel in een strafzaak. Via een internettap kan onder andere het dataverkeer via een mobiele telefoon worden opgenomen, zodat zicht kan worden verkregen op alle datacommunicatie van een verdachte. De totaalcijfers maak ik jaarlijks aan uw Kamer bekend. Per brief van 17 juli 20133 bent u hierover voor het laatst geïnformeerd.

 • Vraag 4
  Wordt er toestemming gevraagd voordat berichten op WhatsApp afgetapt worden? Zo ja, wie heeft beslissingsbevoegdheid om toestemming te geven?

  De wettelijke grondslag voor het opnemen van communicatie en het vorderen van gegevens is gelegen in de artikelen 126m en 126n van het Wetboek van Strafvordering. Het opnemen van communicatie gebeurt uitsluitend op bevel van de officier van justitie met een voorafgaande machtiging van de rechter-commissaris. Deze bevoegdheid kan worden uitgeoefend in geval van een verdenking van een ernstig misdrijf en nadat deze inzet is getoetst aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit.

 • Vraag 5
  Op basis van welke criteria wordt besloten of WhatsApp-berichten worden afgetapt?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Wordt er achteraf verantwoording afgelegd over het aftappen van WhatsApp-berichten? Zo ja, in welke vorm en aan wie?

  Van de toepassing van bijzondere opsporingsbevoegdheden wordt door de opsporingsambtenaar een proces-verbaal opgemaakt dat deel uitmaakt van het procesdossier dat aan alle procespartijen toekomt. Verder geldt de notificatieplicht uit artikel 126bb van het Wetboek van Strafvordering.

 • Mededeling - 5 november 2013

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Schouw (D66) van uw Kamer aan de Minister van Veiligheid en Justitie over een politie-inval naar aanleiding van een WhatsApp-bericht (ingezonden 11 oktober 2013) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z19525
Volledige titel: Vragen van het lid Schouw (D66) aan de minister van Veiligheid en Justitie over een politie-inval naar aanleiding van een WhatsApp-bericht (ingezonden 11 oktober 2013).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-526
Volledige titel: Vragen van het lid Schouw (D66) aan de minister van Veiligheid en Justitie over een politie-inval naar aanleiding van een WhatsApp-bericht (ingezonden 11 oktober 2013).