Kamervraag 2013Z12909

Het bericht dat slachtoffers van mensenhandel allereerst rust nodig hebben

Ingediend 21 juni 2013
Beantwoord 1 juli 2013 (na 10 dagen)
Indiener Myrthe Hilkens (PvdA)
Beantwoord door Ivo Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen migratie en integratie organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z12909.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-2714.html
1. Trouw 19 juni 2013, «Slachtoffer mensenhandel heeft allereerst rust nodig»
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht dat slachtoffers van mensenhandel allereerst rust nodig hebben? 1

  Ik heb kennisgenomen van het bericht over het onderzoek «Mensenhandel: het slachtofferperspectief». Conform het verzoek van uw Kamer van 21 juni 2013 zal het kabinet een beleidsreactie opstellen op dit onderzoek, die na het zomerreces zal worden toegezonden. Daarin zal worden ingegaan op deze onderwerpen.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat de opvang van slachtoffers van mensenhandel beter moet worden afgestemd op de diversiteit van de slachtoffers? Zo ja, op welke manier gaat u dat bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Is het waar dat er momenteel veel slachtoffers tussen wal en schip vallen omdat de opvang onvoldoende is afgestemd op hun behoeften? Zo ja, welke specifieke behoeften bestaan er onder slachtoffers van mensenhandel waar momenteel niet in wordt voorzien? Zo nee, waar blijkt dat uit?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Bent u van mening dat het slachtofferschap beter door een team van deskundige hulpverleners, tolken en rechercheurs vastgesteld zou kunnen worden? Zo ja, deelt u de mening dat dit zou kunnen bijdragen aan het vergroten van de aangiftebereid onder slachtoffers? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Deelt u de opvatting dat de huidige bedenktijdperiode voor het doen van aangifte beschouwd moet worden als een periode waarin het slachtoffer een geïnformeerde en weloverwogen beslissing kan nemen of hij of zij wel of niet wil meewerken aan de opsporing en vervolging van een mensenhandelaar? Zo ja, bent u bereid om in de bedenktijdperiode meer de nadruk te leggen op crisisopvang en hulpverlening en minder op vervolging? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 6
  Hoe beoordeelt u de uitspraak dat de organisatie van het hulpaanbod centraal geregeld moet worden met een omvattende financieringsregeling voor alle categorieën slachtoffers van mensenhandel?

  Zie antwoord vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z12909
Volledige titel: Vragen van het lid Hilkens (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat slachtoffers van mensenhandel allereerst rust nodig hebben (ingezonden 21 juni 2013).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-2714
Volledige titel: Vragen van het lid Hilkens (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat slachtoffers van mensenhandel allereerst rust nodig hebben (ingezonden 21 juni 2013).