Kamervraag 2013Z08867

Het bericht dat 20 procent van de illegalen medische zorg wordt geweigerd

Ingediend 1 mei 2013
Beantwoord 30 mei 2013 (na 29 dagen)
Indiener Sharon Gesthuizen (GL)
Beantwoord door Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen immigratie migratie en integratie organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z08867.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-2431.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht dat in Nederland een op de vijf ongedocumenteerden in 2012 geen toegang had tot medische zorg?1

  Tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 april 2013 heeft uw Kamer verzocht om een brief over de zorg aan illegalen. Aanleiding voor deze brief is een nieuwsbericht op Joop.nl waarin wordt gemeld dat in 2012 aan illegalen in Nederland zorg is geweigerd. De minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal deze brief – mede namens mij – op korte termijn aan uw Kamer sturen.

 • Vraag 2
  Heeft u inmiddels uitvoering gegeven aan de motie-Gesthuizen?2 Zo ja, kunt u toelichten welke maatregelen zijn genomen? Zo nee, waarom niet? Hoe gaat u deze motie zo snel mogelijk uitvoeren?

  Bij eerder genoemde brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt uw Kamer bericht over de uitvoering van voornoemde motie.

 • Vraag 3
  Op welke andere manieren gaat u bevorderen dat illegalen de medische zorg krijgen die ze nodig hebben?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Mededeling - 23 mei 2013

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Gesthuizen (SP) van uw Kamer aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat 20 procent van de illegalen medische zorg wordt geweigerd (ingezonden 1 mei 2013) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z08867
Volledige titel: Het bericht dat 20 procent van de illegalen medische zorg wordt geweigerd
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-2431
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Gesthuizen over het bericht dat 20 procent van de illegalen medische zorg wordt geweigerd