Kamervraag 2012Z20177

Hoge salarissen bankiers drukken kredietverlening

Ingediend 23 november 2012
Beantwoord 24 januari 2013 (na 62 dagen)
Indiener Jesse Klaver (GL)
Beantwoord door Jeroen Dijsselbloem (minister financiën) (PvdA)
Onderwerpen economie financiën inkomensbeleid overige economische sectoren
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z20177.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-1083.html
 • Vraag 1
  Acht u het wenselijk dat de hoge salarissen in de financiële sector de kredietverlening beperken?1

  Zie het antwoord in reactie op vraag 2 en 3 van de leden Van Dijck en Graus over hetzelfde onderhavige SOMO-rapport.

 • Vraag 2
  Bent u bereid in overleg te treden met de Nederlandsche Bank (DNB) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) over loonmatiging in de financiële sector? Zo nee, waarom niet?

  Beloningsbeleid is een van mijn voornaamste aandachtspunten als het gaat om de financiële sector. Ik heb regelmatig contact met de sector hierover. Zo heb ik, in lijn met de motie Klaver2, in een gesprek met de Nederlandse Vereniging van Banken de banken erop gewezen om de lonen te matigen.

 • Vraag 3
  Gaat u loonmatiging bij ABN AMRO toepassen? Zo nee, waarom niet?

  De inhoud van CAO’s, zoals afspraken over de hoogte van lonen, en de totstandkoming ervan is voorbehouden aan de vakbonden en werkgevers. Ik heb daar geen rol in. Het tegengaan van perverse prikkels en het beheersen van risico’s die uit kunnen gaan van beloningsbeleid hebben mijn volle aandacht. Op dit gebied zijn de afgelopen tijd verschillende maatregelen geïntroduceerd, zoals het Besluit beheerst beloningsbeleid. Ook dit kabinet hecht aan een duurzaam beloningsbeleid. Om die reden is in het regeerakkoord een bonusplafond van 20% opgenomen. Volledigheidshalve wijs ik erop dat de Staat het aandeelhouderschap in ABN AMRO heeft overgedragen aan de stichting NLFI.

 • Vraag 4
  Bent u bekend met het feit dat banken regelmatig om uitstel of verzachting van nieuwe regelgeving (bijvoorbeeld met betrekking tot de stortingen in het depositogarantiestelsel (DGS) en de bankenbelasting) verzoeken met het argument dat stapeling van regelingen de kredietverlening onder druk zet? Bent u bereid toe te zeggen dat wet- en regelgeving met betrekking tot de financiële markten niet verzacht wordt, zolang banken de lonen in hun sector niet matigen?

  In het kader van de introductie van de bankenbelasting heeft de Staatssecretaris van Financiën de Eerste en Tweede Kamer reeds toegezegd de situatie omtrent kredietverlening te monitoren op basis van gegevens van DNB.3 Wanneer de kredietverlening enkele opeenvolgende kwartalen negatief zal zijn of er een acuut forse krimp in de kredietverlening optreedt, dan zal bestudeerd worden of er instrumenten zijn die kredietverlening minder belasten. De resultaten van de monitoring van de bankenbelasting zullen ook gebruikt kunnen worden om de effecten van alle maatregelen tezamen te beoordelen. Dat laatste laat onverlet dat er mogelijkheden zijn tot besparing op de ontwikkeling van loonkosten en ik de banken daarop wijs in relatie tot de ruimte tot de ruimte voor kredietverlening.

 • Mededeling - 20 december 2012

  Naar aanleiding van schriftelijke vragen van de leden Klaver (2012Z20177), Tony van Dijck en Graus (2012Z20193) en Merkies (2012Z20590) deel ik u mee dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De oorzaak hiervan is dat nog niet alle informatie verkregen is die voor beantwoording nodig is.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z20177
Volledige titel: Hoge salarissen bankiers drukken kredietverlening
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-1083
Volledige titel: Antwoord vragen Klaver over het bericht ‘Hoge salarissen bankiers drukken kredietverlening’