Kamervraag 2012Z09264

De verkoop van tanks aan Indonesië

Ingediend 2 mei 2012
Beantwoord 8 mei 2012 (na 6 dagen)
Indieners Jasper van Dijk , Harry van Bommel
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD), Hans Hillen (minister defensie) (CDA)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z09264.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2433.html
1. De Telegraaf, 26 april 2012.
2. Kamerstuk 33 000 X, nr. 47.
3. Kamerstuk 22 054, nr. 173.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Tankdeal op tocht»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat de ministerraad «twee weken geleden» heeft ingestemd met de verkoop van tanks aan Indonesië, voor een bedrag van 200 miljoen euro? Indien neen, wat zijn dan de feiten?

  De ministerraad heeft op 13 april over de verkoop van tanks aan Indonesië gesproken en daarbij zijn afspraken gemaakt over de verdere gang van zaken. Voor de uitkomst van onze afwegingen verwijzen wij u naar de brief aan de Kamer (Kamerstuknummer 22 054, nr. 194).

 • Vraag 3
  Hoe verhoudt de levering van tanks aan Indonesië zich tot het feit dat het Indonesische leger zich schuldig heeft gemaakt aan schendingen van mensenrechten in Atjeh, Oost-Timor en recent in West-Papoea? Kunt u uw antwoord toelichten?

  Hiervoor verwijzen wij u naar onze brief aan de Kamer (Kamerstuknummer 22 054, nr. 194)

 • Vraag 4
  Is het eveneens waar dat er een akkoord is gesloten voor de verkoop van defensiematerieel aan Egypte? Indien ja, wat is er precies overeengekomen? Indien neen, wat zijn dan de feiten?

  Er is geen besluit genomen over de verkoop van defensiematerieel aan Egypte. Wel wordt op dit moment een exportvergunningaanvraag voor de export van militaire goederen naar Egypte beoordeeld.

 • Vraag 5
  Hoe verhouden de levering van tanks aan Indonesië en de verkoop van radars aan Egypte zich tot de motie El Fassed c.s.2 en de motie Van Dijk3? Erkent u dat wapenexport naar deze landen in strijd is met deze moties?

  Wij nemen de standpuntbepaling van de Kamer serieus. Mede gezien de huidige demissionaire status van het kabinet willen wij deze aangelegenheden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wegen, alvorens ze aan uw Kamer voor te leggen.

 • Vraag 6
  Is het waar dat u de confrontatie met de Kamer niet aandurfde over het afgeven van een wapenexportvergunning?

  Neen.

 • Vraag 7
  Is het waar dat u «de deals pas wereldkundig [zou] willen maken in het kielzog van een Catshuisakkoord, zodat de aandacht elders zou liggen»? Deelt u de mening dat dit een schandalige strategie zou zijn?

  Dat is onwaar.

 • Vraag 8
  Heeft u ambtelijk advies genegeerd «om de verkoop zo snel mogelijk langs de Kamer te loodsen»? Kunt u uw antwoord toelichten?

  Neen.

 • Vraag 9
  Deelt u de mening dat dit bericht – indien het juist is – zeer schadelijk is voor uw integriteit? Bent u bereid excuses te maken voor deze ongepaste werkwijze?

  Op basis van bovenstaande achten wij deze vraag niet van toepassing.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z09264
Volledige titel: De verkoop van tanks aan Indonesië
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2433
Volledige titel: Antwoord vragen Jasper Van Dijk en Van Bommel over de verkoop van tanks aan Indonesië