Kamervraag 2012Z07290

Het bericht 'Hedwige mogelijk deels onder water'

Ingediend 6 april 2012
Beantwoord 20 april 2012 (na 14 dagen)
Indieners Richard de Mos (PVV), Roland van Vliet (PVV), Jhim van Bemmel (PVV)
Beantwoord door Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
Onderwerpen ruimte en infrastructuur waterkeringen en waterbeheer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z07290.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2288.html
1. «Hedwige mogelijk deels onder water», Telegraaf, 4 april 2012.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Hedwige mogelijk deels onder water»1 en met de bevindingen van Engineers Architects Project Managers?

  Ja. Ik ken het rapport «Hoe onveilig is ontpolderen?»

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat tot nu toe het ontpolderingsplan van de Hedwige alleen is beschouwd als «oplossing» voor natuurherstel en dat er geen diepgaande studie is verricht naar overstromingsgevaar voor het gehele gebied van Westerschelde en Zeeschelde, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met de blootstelling en kwetsbaarheid van de Doelpolder waarin een kerncentrale is gesitueerd? Zo neen, hoe zou u de bevindingen van Engineers Architects Project Managers dan willen typeren?

  Nee, in de planvorming voor de ontpoldering van de Hedwigepolder is de veiligheid tegen overstroming als een belangrijke voorwaarde meegenomen. Hieruit blijkt dat ontpoldering de veiligheid niet in het geding brengt. Tegen die achtergrond acht ik verdergaand onafhankelijk onderzoek niet nodig.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat de kerncentrale in het Belgische Doel door overstromingsrisico’s die ontstaan door ontpolderen, een potentieel gevaar kan zijn voor de Zeeuwse samenleving, daar een eventuele ramp zich niet bij de grens zal laten tegenhouden? Zo ja, wilt u de overstromingsrisico’s nader onderzoeken?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat deze nieuwe feiten reden zijn tot een onafhankelijk onderzoek alvorens men overgaat tot vergaande stappen in de Hedwigepolder? Zo neen, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Als de bevindingen van het onderzoek van Engineers Architects Project Manager hout snijden, bent u bereid om u dan te beroepen op artikel 62 uit de Weense Conventie, welke de clausule rebus sic stantibus als beginsel hanteert en er dus voor zorgt dat een verdrag kan worden opgeschort, beëindigd of teruggetrokken als er wijziging van omstandigheden is? Zo neen, waarom niet?

  Nee, is niet aan de orde. Zie antwoord op vragen 2, 3 en 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z07290
Volledige titel: Het bericht 'Hedwige mogelijk deels onder water'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2288
Volledige titel: Antwoord vragen de Mos, van Vliet en van Bemmel over het bericht “Hedwige mogelijk deels onder water”