Kamervraag 2012Z07085

Het bericht dat Amsterdam illegale buitenlandse jeugd

Ingediend 5 april 2012
Beantwoord 6 juli 2012 (na 92 dagen)
Indieners Sietse Fritsma (PVV), Harm Beertema (PVV), Ino van den Besselaar (PVV)
Beantwoord door Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA), Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen beroepsonderwijs immigratie migratie en integratie onderwijs en wetenschap
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z07085.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2960.html
1. Telegraaf, 4 april 2012.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Illegale mbo’ers op stage»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat mbo-leerlingen zonder verblijfsvergunning geen werk mogen verrichten en dus ook geen stage mogen lopen? Zo nee, waarom niet?

  Over de problematiek die in uw vraag aan de orde wordt gesteld, zijn verschillende rechterlijke uitspraken gedaan. Voor de beantwoording van uw vraag verwijs ik naar de brief die wij uw Kamer op 25 juni 2012 (Kamerstukken II 2011/12, 32 144, nr. 16) hebben toegezonden, waarin het kabinet aankondigt in hoger beroep te zullen gaan tegen een uitspraak van de rechtbank Den Haag.

 • Vraag 3
  Wordt elke stage in het mbo gezien als werk waarvoor een verblijfsvergunning is vereist of zijn er stages of stagevervangende activiteiten denkbaar waarvoor dit niet noodzakelijk is en die toch recht geven op een mbo-diploma?

  Voor het antwoord op deze vragen verwijs ik u naar de brief van 25 juni waarnaar wordt verwezen in het antwoord op vraag twee, alsmede de beantwoording van eerdere vragen die gesteld zijn in het kader van een schriftelijk overleg met de vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kamerstukken II 2011/12, 32 144, nr. 11).

 • Vraag 4
  Onderschrijft u de stelling dat een mbo-opleiding altijd gepaard gaat met stage en/of werk en dat daarom illegale leerlingen van mbo-opleidingen uitgesloten moeten worden? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat de Gemeente Amsterdam per geconstateerd geval een boete opgelegd moet krijgen als zij illegalen tewerkstelt als stagiair? Zo nee, waarom niet?

  Ook voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij naar het antwoord op vraag 2. In de laatste paragraaf van de daarin genoemde brief wordt ingegaan op de handhaving.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z07085
Volledige titel: Het bericht dat Amsterdam illegale buitenlandse jeugd
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2960
Volledige titel: Antwoord vragen van de leden Beertema, Van den Besselaar en Fritsma over het bericht dat Amsterdam illegale buitenlandse jeugd stages aanbiedt