Kamervraag 2012Z03470

Gesubsidieerde spookcursussen in Amsterdam

Ingediend 27 februari 2012
Beantwoord 16 april 2012 (na 49 dagen)
Indiener Johan Driessen (PVV)
Beantwoord door Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen bestuur gemeenten onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z03470.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2217.html
1. De Telegraaf, 24 februari 2012.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Amsterdam subsidieert spookcursus»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat het Haagse adviesbureau B&A Groep miljoenen euro's subsidie van de gemeente Amsterdam ontvangt voor het organiseren van activiteiten die soms nooit plaatsvinden?

  De bevoegdheid van gemeenten om subsidies verlenen valt doorgaans binnen de gemeentelijke autonomie. Dat is ook hier het geval. Ik ga er vanuit dat de gemeente Amsterdam en andere gemeenten subsidieontvangers afrekenen op basis van de afspraken die gemaakt zijn bij de toekenning van de subsidie. De gemeenteraad pleegt het college van burgemeester en wethouders op dit soort zaken te controleren (horizontale verantwoording). Het is niet de taak van het Rijk zich hierin te mengen

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat het treurig is dat de gemeente Amsterdam jaarlijks € 3,5 mln. belastinggeld verspilt aan onder andere gesubsidieerde theedrinksessies, naaicursussen en Arabische les?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Is het waar dat een van de aandeelhouders van de B& A Groep – de heer Kamps, tevens kroonlid van de SER en een van de opstellers van het PvdA-verkiezingsprogramma – een rijkssubsidie ter hoogte van € 3 mln. heeft gegund aan de stichting De Werkschool, een stichting waarvan hij zelf voorzitter is?

  Nee, de subsidie is verleend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • Vraag 5
  Hoe beoordeelt u het bovenstaande? Welke maatregelen bent u voornemens te treffen?

  Decentrale overheden zijn vrij om – binnen de grenzen van wet en recht – zelf hun beleid te bepalen en op basis daarvan besluiten te nemen, ook subsidiebesluiten. Het behoort niet tot mijn taak me hierin te mengen. Zoals eerder gezegd ligt het in de rede dat de subsidieverstrekkers zelf de subsidieontvanger vragen verantwoording af te leggen over de nakoming van de bij de toekenning van de subsidie gemaakte afspraken.

 • Mededeling - 3 april 2012

  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van het lid Driessen (PVV), aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over gesubsidieerde spookcursussen in Amsterdam (kenmerk 2012Z3470), deel ik u mee dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De oorzaak hiervan is dat nog niet alle gegevens zijn verkregen die voor de beantwoording nodig zijn.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z03470
Volledige titel: Gesubsidieerde spookcursussen in Amsterdam
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2217
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Driessen over gesubsidieerde spookcursussen in de gemeente Amsterdam