Kamervraag 2012Z02138

De uitlating van de Amsterdamse korpschef dat boerkadraagsters niet altijd beboet zullen gaan worden

Ingediend 7 februari 2012
Beantwoord 1 maart 2012 (na 23 dagen)
Indiener Jesse Klaver (GL)
Beantwoord door Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD), Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen migratie en integratie organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z02138.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1701.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Boerka niet altijd beboet»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Heeft de korpschef kennisgenomen van de uitspraak van de minister van Veiligheid en Justitie dat agenten het verbod loyaal zullen handhaven? Zo nee, kunt u hem daar nog eens op wijzen?

  Ik heb mijn standpunt hieromtrent eerder kenbaar gemaakt: de politie dient te allen tijde de wet te handhaven. Er is wat mij betreft dan ook geen twijfel dat indien en zodra het wetsvoorstel van kracht is, de politie deze wet zal handhaven.

 • Vraag 3
  Hoe duidt u de uitlating van een politiekorpschef die aangeeft begrip te hebben voor het niet handhaven van een wet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Mededeling - 28 februari 2012

  Hierbij bericht ik u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat de schriftelijke vragen van het lid Van Klaveren (PVV ) over de uitlating van de Amsterdamse korpschef dat boerkadraagsters niet altijd beboet zullen gaan worden (ingezonden 7 februari 2012) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z02138
Volledige titel: De uitlating van de Amsterdamse korpschef dat boerkadraagsters niet altijd beboet zullen gaan worden
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1701
Volledige titel: Antwoord vragen Van Klaveren over het onderwerp de uitlating van de Amsterdamse korpschef dat boerkadragers niet altijd beboet zullen gaan worden