Kamervraag 2012Z00706

Het bericht 'Staphorst censureert abortusinformatie CJG'

Ingediend 19 januari 2012
Beantwoord 6 maart 2012 (na 47 dagen)
Indiener Kees van der Staaij (SGP)
Beantwoord door van Veldhuijzen Zanten-Hyllner
Onderwerpen bestuur ethiek gemeenten zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z00706.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1729.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Staphorst censureert abortusinformatie CJG»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Welke relatie heeft Stichting opvoeding tot de rijksoverheid? Is er sprake van subsidie naast de afdrachten van de aangesloten gemeenten?

  De Stichting Opvoeden.nl heeft als missie het bevorderen van het gezond opvoeden, opgroeien en ontwikkelen van een kind door het online aanbieden van eenduidige gevalideerde informatie voor ouders, opvoeders en jongeren. Hiertoe ontvangt de stichting subsidie van VWS. Er is geen sprake van afdrachten van de aangesloten gemeenten.

 • Vraag 3
  Welke opdracht heeft Stichting opvoeding?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat het wenselijk is dat gemeenten eigen keuzes kunnen maken met betrekking tot de informatie die door Stichting opvoeding wordt aangereikt? Hoe is de opvatting van Stichting opvoeding te verenigen met uw beleid waarin gemeenten vrijheid hebben bij het inrichten van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)?

  Gemeenten beslissen zelf over de informatie die zij willen verstrekken aan hun inwoners. Zo beslist ook elke gemeente over de vraag of zij via een website opvoedinformatie wil verstrekken en of zij dergelijke informatie betrekt van de databank van de Stichting Opvoeden.nl. De rol van VWS is faciliterend. Ik wil stimuleren dat alle kinderen en opvoeders de beschikking hebben over actuele, gevalideerde en volledige informatie over opvoedingsvraagstukken waarmee iedere gemeente uit de voeten kan. Ik heb begrepen dat de informatie in de databank van de stichting naar de mening van de gemeente Staphorst niet evenwichtig is. Het is goed dat gemeenten richting de stichting kenbaar maken welke informatie naar hun opvatting verbetering behoeft, zodat de stichting deskundigen hiernaar kan laten kijken. De stichting heeft dan ook aangegeven dat zij onderzoekt of en zo ja welke verbeteringen mogelijk zijn. De stichting heeft verder een standpunt aangekondigd over de mogelijkheid en wenselijkheid om gemeenten selectief informatie uit de databank te laten betrekken. Omdat in het bestuur en de Raad van Toezicht van de stichting een burgemeester en drie wethouders zitting hebben, vertrouw ik erop dat de opvattingen van gemeenten zorgvuldig in de afweging zullen worden betrokken.

 • Vraag 5
  Bent u bereid in overleg te treden met Stichting opvoeding ten einde een model voor de website te bewerkstelligen, waarin zowel sprake is van herkenbaarheid en gevalideerde informatie als beleidsvrijheid voor gemeentelijke invulling?

  Zie antwoord vraag 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z00706
Volledige titel: Het bericht 'Staphorst censureert abortusinformatie CJG'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1729
Volledige titel: Antwoord vragen Van der Staaij over het bericht ‘Staphorst censureert abortusinformatie CJG’