Kamervraag 2011Z23188

Het bericht dat de ambtenaren van Minister Leers onjuiste informatie hebben gegeven aan het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) in de salarisonderhandelingen met de bestuursvoorzitter

Ingediend 16 november 2011
Beantwoord 18 april 2012 (na 154 dagen)
Indiener Sharon Gesthuizen (GL)
Beantwoord door
Onderwerpen arbeidsvoorwaarden immigratie migratie en integratie werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z23188.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2250.html
1. http://www.nrc.nl/nieuws/2011/11/12/ambtenaren-leers-gaven-onjuiste-feiten-in-onderhandelingen-albayrak/
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht dat onjuiste en onvolledige informatie is verschaft door uw eigen ambtenaren?1

  In het rapport van de Commissie van onderzoek COA wordt in paragraaf 5.5 en bijlage 5 uitgebreid ingegaan op de wijze waarop de contacten tussen het COA en het departement over de vaststelling van de beloning hebben plaatsgevonden. Op zichzelf zijn de normbedragen voor topinkomens helder. Het bedrag waarover herhaaldelijk de discussie met het ministerie werd aangegaan was zo’n € 2000 bruto per jaar2, die óf onder het salaris kon blijven vallen, óf overgeheveld had moeten worden naar de onkostenvergoeding, geredeneerd vanuit de verstrekte informatie. Dat was een technische discussie, waarin het departement de oorspronkelijke lijn herbevestigde. De inconsistentie in de door de algemeen directeur verstrekte informatie betrof daarentegen ruim € 20 000 per jaar3.

 • Vraag 2
  Was u bekend met de excuusmail d.d. 23 september jl. van directeur-generaal Loes Mulder aan de heer Loek Hermans, de voorzitter van de Raad van Toezicht van het COA? Welke consequenties heeft dit voor de schorsing van bestuursvoorzitter Nurten Albayrak?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Klopt het dat niet duidelijk was of een hoger brutosalaris kon worden gecompenseerd met een lagere onkostenvergoeding? Zo ja, hoe is deze verwarring ontstaan? Zo nee, op welk onderdeel was er foutieve informatie verstrekt en hoe kwam dat?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Klopt het dat er al enige jaren verwarring is over verschillende inkomensnormen met betrekking tot topinkomens? Hoe komt dat?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Gaat u deze bevindingen meenemen in het onafhankelijk onderzoek naar de misstanden bij het COA?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 6
  Welke rol ziet u voor uzelf weggelegd in deze kwestie?

  Zie antwoord vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z23188
Volledige titel: Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de minister voor Immigratie en Asiel over het bericht dat de ambtenaren van Minister Leers onjuiste informatie hebben gegeven aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in de salarisonderhandelingen met de bestuursvoorzitter (ingezonden 16 november 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2250
Volledige titel: Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de minister voor Immigratie en Asiel over het bericht dat de ambtenaren van Minister Leers onjuiste informatie hebben gegeven aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in de salarisonderhandelingen met de bestuursvoorzitter (ingezonden 16 november 2011).