Kamervraag 2011Z22108

Trainen op de openbare weg met optische en geluidssignalen

Ingediend 7 november 2011
Beantwoord 18 januari 2012 (na 72 dagen)
Indiener Ronald van Raak (SP)
Beantwoord door
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten verkeer weg
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z22108.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1156.html
1. Landelijke Brancherichtlijn Verkeer Politie, 29 maart 2011, p. 9 en 10.
2. Regeling optische en geluidssignalen 2009, artikel 2.
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van het feit dat in de brancherichtlijn verkeer1 de mogelijkheid wordt geboden te oefenen met het rijden met optische en geluidssignalen?

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe verhoudt zich dit tot de Regeling optische en geluidssignalen2, waarin is vastgelegd dat dit alleen mag bij (het voorkomen van) een levensbedreigende situatie, ernstige verstoring van de openbare orde of rechtsorde?

  De Regeling optische- en geluidssignalen voorziet niet in een grondslag voor het trainen op de openbare weg met optische- en geluidssignalen.

 • Vraag 3
  Wie is nu aansprakelijk als tijdens een trainingssituatie een ongeluk gebeurt?

  De bestuurder van een voorrangsvoertuig blijft steeds strafrechtelijk verantwoordelijk voor zijn eigen beslissingen en rijgedrag. Het gebruik van de optische en geluidssignalen rechtvaardigt niet dat het overige verkeer in gevaar wordt of kan worden gebracht of onnodig wordt gehinderd (artikel 5 Wegenverkeerswet 1994). Conform de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen ligt de civielrechtelijke aansprakelijkheid bij de eigenaar van het motorvoertuig. Dit is het desbetreffende politiekorps of de Politieacademie.

 • Vraag 4
  Kent u alternatieve vormen van training, bijvoorbeeld het gebruik van simulators?

  Ja.

 • Vraag 5
  Bent u bereid te onderzoeken of deze dusdanig kunnen worden ingezet dat trainen op de openbare weg overbodig wordt?

  Hoewel het gebruik van simulators een zinvolle bijdrage kan leveren aan de rijopleidingen van de politie is het niet mogelijk om het trainen in het gebruik van optische- en geluidssignalen op de openbare weg hiermee in zijn geheel te vervangen. De complexiteit van het verkeer, het besturen en bedienen van het politie voertuig en de reacties van weggebruikers bij het rijden met optische- en geluidssignalen maken dat het trainen op de openbare weg nodig blijft. Om het risico op ongelukken hierbij zoveel mogelijk uit te sluiten dienen hierbij de voorschriften zoals opgenomen in de «Landelijke Brancherichtlijn Verkeer Politie» strikt te worden nageleefd. Ik zal bezien hoe de Regeling optische en geluidssignalen dient te worden aangepast zodat er een formele grondslag komt voor het trainen met optische- en geluidssignalen op de openbare weg voor politie en brandweer. Voor de diensten voor spoedeisende medische hulpverlening zal ik in contact treden met het ministerie van VWS. De voorschriften waaronder deze trainingen dan mogen plaatsvinden kunnen dan nader worden uitgewerkt in de desbetreffende brancherichtlijnen.

 • Mededeling - 30 november 2011

  Hierbij bericht ik u, mede namens de Minister van Infrastructuur en Mileu, dat de schriftelijke vragen van het lid Van Raak (SP) over trainen op de openbare weg met optische en geluidsignalen (ingezonden 7 november 2011) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z22108
Volledige titel: Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Infrastructuur en Milieu over trainen op de openbare weg met optische en geluidssignalen (ingezonden 7 november 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1156
Volledige titel: Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Infrastructuur en Milieu over trainen op de openbare weg met optische en geluidssignalen (ingezonden 7 november 2011).